Begroting 2021 - 2024
portal

Programma's en Algemene middelen

2. Leefbaar Venlo

Inleiding

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn, maar voor de mensen in Venlo voelt het als één groot geheel. Dit vraagt ambtelijk en zeker ook bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij bovendien onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; Bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

In 2021 streven wij naar het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven in het kader van de samenlevingsagenda. De samenlevingsagenda gaat over de samenwerking van burgers, gemeente en partners om onze stad op een hoger plan te brengen. Over zichtbare resultaten voor bewoners in de wijken, meer geëngageerde en betrokken buurtbewoners, breder dan de huidige organisatorische verbanden. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Inwoners worden hierbij betrokken en kunnen meebepalen wat dit voor hun leefomgeving betekent. De basis op orde is wat ons betreft een absoluut basisniveau waarop iedere inwoner van Venlo moet kunnen rekenen. Daar niet langer aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Venlo aan. Venlo heeft daar in de afgelopen jaren, als gevolg van budgettaire druk, (te veel) concessies aan moeten doen.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

88.012

20,1 %

Baten

49.611

11,3 %

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57