Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Rekenkameronderzoeken

Monitoring aanbevelingen rekenkameronderzoeken.
In februari 2020 heeft de raad het onderzoek naar de Schuldhulpverlening vastgesteld. De ambtelijke organisatie is daarna aan de slag gegaan met het opstellen van het plan van aanpak om de aanbevelingen op te pakken. Dit plan van aanpak is op 2 juni 2020 in het college vastgesteld. In de jaarrekening 2020 wordt gerapporteerd over de stand van zaken ten aanzien van dit plan van aanpak.

Stand van zaken onderzoek rekenkamer 2020
Op 14 februari 2020 is het jaarplan van de rekenkamer door de raad vastgesteld. In het jaarplan biedt de rekenkamer inzicht in de geplande activiteiten in 2020. De rekenkamer heeft gekozen om in 2020 de volgende activiteiten en onderzoeken op te pakken. Bijgaand een korte weergave van de stand van zaken.

1.  Workshop kaderstelling & controlerende rol raad
De Rekenkamer Venlo heeft op 12 februari 2020 een workshop over de kaderstellende en controlerende rol van de raad georganiseerd.

2.  Arbeidsmarktbeleid
In maart jl. heeft een ontbijtsessie plaatsgevonden met alle partners in Venlo die betrokken zijn bij het arbeidsmarktbeleid. De aanwezigen, stakeholders uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de werkvoorziening, vonden het al winst om gezamenlijk bij elkaar te zijn om te spreken over dit onderwerp. De workshop voor de raad is door de corona-omstandigheden omgezet naar een online enquête. Het onderzoek is gepubliceerd in juli 2020, behandeling in de raad was in september 2020.

3. NVVR ‘Doe Mee’-onderzoek Meldingen openbare ruimte
In juli 202o is gestart met het onderzoek naar de afhandeling van ‘meldingen openbare ruimte’. Aan dit ‘Doe Mee’-onderzoek van de beroepsvereniging van de NVRR doen 52 rekenkamer(commissie)s mee, waaronder Venlo. De verschillende gemeenten krijgen op dezelfde wijze informatie over hun prestaties. Dit biedt de mogelijkheid om die prestaties tussen gemeenten te vergelijken (benchmark). In het najaar van 2020 zullen de resultaten worden gepubliceerd.

4.  GRIP op de BsGW
Het onderzoek over grip op de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschappen (BsGW) gaat in september 2020 van start en wordt in maart 2021 opgeleverd. Aan dit onderzoek van de rekenkamer Venlo doen 7 Limburgse rekenkamer(commissie)s mee.

5.  Woonbeleid – woningmarkt
In de periode april-juli heeft een verkenning naar het woonbeleid plaatsgevonden.  Het onderzoek start in het derde kwartaal.

6. Huizen van de Wijk
De rekenkamer heeft het voornemen om, afhankelijk van of er een evaluatie komt vanuit het college, een onderzoek te doen naar de Huizen van de Wijk.

7.  Vooronderzoek burgerparticipatie en de sturing van de raad, mogelijke casus verkeer
De rekenkamer start nog dit jaar een vooronderzoek naar burgerparticipatie en de sturing van de raad. Mogelijke casus voor dit onderzoek is verkeer.

Het volledige jaarplan vindt u op de website van de Rekenkamer Venlo.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57