Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage III Kerngegevens

Aantallen
begroting
2021

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

101.802

waarvan:

- inwoners < 18 jaar

17.853

- inwoners van 18 tot 64 jaar

61.668

- inwoners > 64 jaar

22.281

Lage inkomens

16.785

Bijstandsontvangers

2.920

- WWB

2.680

- IOAW / IOAZ

240

Uitkeringsontvangers

waarvan:

- Bijstandsontvangers

2.920

- WAO/WIA

3.652

- Militairen

49

- WAZ

81

- WAJONG

1.369

- WSW

539

Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds)

8.930

Aantal huishoudens

49.017

waarvan één-ouder-huishoudens

3.497

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.)

12.412

Oppervlakte bebouwing (in ha.)

937

Oppervlakte binnenwater (in ha.)

488

Woningen en recreatiewoningen

48.069

Bedragen x € 1.000

Bedragen
begroting
2021

C. Financiële structuur

Ongebonden belastingen

45.547

Uitkeringen uit het Gemeentefonds

239.469

Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari

121.637

waarvan:

- reserves

99.029

- voorzieningen

22.609

Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven)

365.182

Gehanteerd rentepercentage

3%

Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2020)

261.564

D. Woonlastenbepalende kengetallen

Waarde woningen en niet-woningen

16.391.485

waarvan:

- WOZ waarde woningen eigenaren

10.170.371

- WOZ waarde niet-woningen gebruikers

2.906.399

- WOZ waarde niet-woningen eigenaren

3.314.715

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57