Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage I Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2020 tot en met 2024. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.

Bedragen x € 1.000

Programma's

2020

2021

2022

2023

2024

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

72.528

69.952

66.404

66.072

66.146

2. Leefbaar Venlo

61.659

46.913

46.115

55.449

44.632

3. Grenzeloos Venlo

2.656

2.605

2.855

2.855

2.855

4. Welvarend Venlo

12.794

7.015

1.823

15.499

1.397

5. Centrumstad Venlo

15.201

11.101

24.040

23.911

2.972

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

1.979

585

333

Algemene middelen

294.822

291.786

289.875

288.393

286.791

Totaal baten begroting

461.639

429.957

431.445

452.178

404.793

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

251.264

244.941

237.511

235.666

234.560

2. Leefbaar Venlo

101.462

84.806

86.241

92.821

83.057

3. Grenzeloos Venlo

1.933

1.905

1.905

1.905

1.905

4. Welvarend Venlo

16.575

12.796

6.793

21.113

6.780

5. Centrumstad Venlo

20.607

23.465

35.373

34.665

13.850

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

5.093

3.588

2.836

2.246

2.183

Algemene middelen

52.482

55.957

58.310

58.679

58.498

Totaal lasten begroting

449.416

427.457

428.968

447.094

400.832

Resultaat programma's (voor bestemming)

12.224

2.500

2.477

5.084

3.960

Onttrekkingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

951

365

2. Leefbaar Venlo

5.184

2.698

3.691

2.035

1.530

4. Welvarend Venlo

240

651

48

5. Centrumstad Venlo

7.294

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

702

804

250

Algemene middelen

7.537

2.773

600

Totaal onttrekkingen aan reserves

14.615

7.291

4.589

9.329

1.530

Toevoegingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

15

385

399

399

399

2. Leefbaar Venlo

3.072

3.206

2.180

1.211

630

3. Grenzeloos Venlo

250

4. Welvarend Venlo

1.131

70

70

70

70

5. Centrumstad Venlo

7.903

2.080

1.856

9.576

2.176

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

842

500

Algemene middelen

13.876

3.300

2.561

3.156

2.215

Totaal toevoegingen aan reserves

26.838

9.791

7.066

14.413

5.490

Totaal verrekening met reserves

-12.224

-2.500

-2.477

-5.084

-3.960

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal baten na bestemming

476.254

437.248

436.034

461.507

406.323

Totaal lasten na bestemming

476.254

437.248

436.034

461.507

406.323

Totaal resultaat Programmabegroting

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57