Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage IV Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2021

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

78.506

6.332

2.435

82.403

4.519

2.429

84.494

4.239

1.694

87.038

2.845

1.135

88.749

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

69.908

3.126

73.034

2.339

75.374

3.028

78.401

2.215

80.617

Algemene Grondreserve

8.598

3.206

2.435

9.369

2.180

2.429

9.120

1.211

1.694

8.637

630

1.135

8.132

Totaal reserves met een Bufferfunctie

78.506

6.332

2.435

82.403

4.519

2.429

84.494

4.239

1.694

87.038

2.845

1.135

88.749

B

BESTEMMINGSRESERVES

20.522

3.459

4.926

19.055

2.547

2.160

19.442

10.174

7.635

21.981

2.645

395

24.231

1

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Sam fonds

Reserve Kennisinfrastructuur

143

70

213

70

283

70

353

70

423

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

525

365

160

160

160

160

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

501

385

886

399

1.285

399

1.684

399

2.083

Reserve Bodemkwaliteit

992

274

718

600

118

118

118

Reserve Regionaal Werkbedrijf

365

365

365

365

365

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

1.202

1.202

1.202

1.202

1.202

Reserve Geluidkwaliteit

1.559

1.559

1.559

1.559

1.559

Reserve Parkeerfonds

73

73

73

73

73

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

274

274

274

274

Reserve Herbezttingsmiddelen generatiepact

821

821

821

821

821

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

1.104

576

528

48

480

480

480

Reserve (Door)decentralisaties

Reserve Circulaire Hoofdstad

350

500

600

250

250

Reserve Regionaal actieplan persectief op werk

283

283

283

283

283

Reserve Woonwagenlocatie

971

971

971

Reserve Coronafonds

Reserve Regiodeal 1e tranch

2.000

2.000

Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies

773

174

773

174

222

395

129

524

524

Totaal overige Bestemmingsreserves

11.936

1.129

4.588

8.476

691

1.869

7.298

598

7.896

469

8.365

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2021

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Afschrijving activa

7.294

7.294

7.294

Reserve Cumulatieve afschrijving activa

243

-243

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

8.412

2.080

263

10.229

1.856

291

11.794

2.282

7.635

6.441

2.176

152

8.466

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

8.412

2.080

263

10.229

1.856

291

11.794

9.576

7.635

13.735

2.176

395

15.516

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

175

75

100

100

100

100

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie

250

250

250

250

250

Totaal Egalisatiereserves

175

250

75

350

350

350

350

TOTAAL RESERVES

99.029

9.791

7.361

101.458

7.066

4.589

103.935

14.413

9.329

109.019

5.490

1.530

112.979

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

99.029

9.791

7.361

101.458

7.066

4.589

103.935

14.413

9.329

109.019

5.490

1.530

112.979

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2021

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

1.128

4.171

4.171

1.128

4.171

4.171

1.128

3.600

3.600

1.128

3.600

3.600

1.128

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

209

118

80

247

118

80

286

118

80

324

118

80

363

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

387

309

290

406

309

290

425

309

290

443

309

290

462

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

394

364

455

303

387

455

236

387

455

168

387

455

101

Voorziening onderhoud GRP+

2.630

1.635

2.707

1.558

2.409

2.923

1.043

2.409

2.754

699

2.409

2.684

423

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

167

60

66

161

60

70

152

60

62

150

60

66

145

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

138

144

144

138

144

144

138

144

144

138

144

139

144

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

180

570

443

307

570

522

355

570

925

570

1.495

Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

Voorziening Basis op orde Openbare Ruimte

1.132

1.132

863

1.995

94

2.089

1.071

3.160

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

5.233

8.503

8.356

5.381

9.032

8.655

5.757

7.692

7.385

6.065

8.668

7.313

7.420

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

475

47

523

47

570

47

618

47

665

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.431

258

2.173

24

2.149

2.149

2.149

Voorziening Reparatie derde jaar WW

120

40

160

40

200

40

240

40

280

Totaal voorziening Middelen van derden

3.027

87

258

2.856

87

24

2.920

87

3.007

87

3.094

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkosten Wethouders

6.559

6.559

6.559

6.559

6.559

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Escrow Attero

45

45

45

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

2.121

500

750

1.871

500

750

1.621

1.000

750

1.871

1.000

1.000

1.871

Voorziening Landschapsplan DCGV

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

327

327

327

327

327

Voorziening Voormalig Personeel

61

61

61

61

61

Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard

288

288

288

288

288

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

1.418

454

964

89

874

97

777

92

684

Voorziening Woonwagenlocaties

1.029

744

285

285

Totaal Voorzieningen Overige

14.349

500

1.948

12.900

500

1.125

12.276

1.000

847

12.428

1.000

1.092

12.336

TOTAAL VOORZIENINGEN

22.609

9.091

10.562

21.137

9.619

9.804

20.953

8.780

8.232

21.500

9.756

8.406

22.850

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

121.637

18.881

17.923

122.595

16.685

14.393

124.888

23.193

17.561

130.519

15.246

9.935

135.830

In de voorliggende meerjarige staat van reserves en voorzieningen, zijn enkele toevoegingen en onttrekkingen meegenomen, waarover wij u middels de Finrap 2020 nog willen laten besluiten.

Toelichting
Algemene Reserve

- Toevoegingen
• Bij de  vorming van de bestemmingsreserve Parkeerfonds conform raadsbesluit
  2017-009  wordt er in 2021 € 114.000 toegevoegd.
• De rente opslag Brightland Campus is conform raadsbesluit 2019-044 toegevoegd, vanaf 2021 € 148.000 per jaar.
• De bespaarde rente bedraagt:
- 2021 € 1.835.000
- 2022 € 1.782.000
- 2023 € 1.790.000
- 2024 € 2.067.000
• In de voorliggende begroting wordt het begrotingsoverschot ter versterking van het weerstandsvermogen toegevoegd aan de Algemene reserve:
- 2021 € 1.029.000
- 2022 € 409.000
- 2023  € 1.090.000
- 2024 € 0

Algemene Grondreserve
- Onttrekkingen
Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ in 2021 € 935.000, in 2022 € 929.000, in 2023 € 694.000 en in 2024 €  135.000 ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt vastgesteld op € 1.000.000 in 2021 t/m 2024.
Voor investering  in het team wordt in 2021 en 2022 € 500.000 onttrokken.
- Toevoegingen
De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in
• 2021 € 1.156.000,
• 2022 € 1.180.000
• 2023 € 961.000
• 2024 € 380.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld in 2021 op € 750.000, in 2022 € 500.000 en in 2023 en 2024 elk € 250.000.
Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2021 op € 300.000 en in 2022 op € 500.000.
Op de exploitatie is een positief resultaat toegevoegd in 2021 € 1.000.000.
Reserve Kennisinfrastructuur
- Toevoegingen
Vanaf 2018 een structurele storting in de reserve van € 70.000 t.b.v. de ontwikkeling in het onderwijs.

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

- Toevoegingen

Om de regiefunctie van de centrumgemeente, voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken wordt in 2021 toegevoegd € 385.000, vanaf 2022 jaarlijks € 399.000.

Reserve Bodem gelden
- Onttrekkingen
Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering  wordt in 2021
€ 274.000 onttrokken. In 2022 valt € 600.000 vrij voor het (extra) beschikbaar stellen van middelen t.b.v. circulair en duurzaam en de Herbestemming Samenlevingsagenda.

Reserve Agiostorting Greenport Venlo
- Onttrekkingen
In de meerjarenraming van BV Campus zijn agiostortingen opgenomen van € 2,4 miljoen in 2021 en € 2 ton in 2022. Voor aandeelhouder Venlo bedraagt het aandeel in de stortingen 24% (€ 576.000 resp. € 48.000), te dekken uit de reserve Agiostortingen Campus BV.

Reserve Circulaire hoofdstad
-Toevoegingen
Om activiteiten daadwerkelijk te kunnen realiseren en continueren wordt in 2021  
€ 500.000 toegevoegd aan de reserve.
- Onttrekkingen
Inzet middelen circulair en duurzaam in 2021 € 600.000 ( € 350.000 + additioneel  € 250.000) en in 2022 € 250.000.

Reserve Woonwagenlocatie
- Onttrekkingen
Ter dekking van de verwachte resultaten na afstoten woonwagenlocaties wordt er in 2022 € 971.000 onttrokken.

Reserve Regiodeal 1e tranche
- Onttrekkingen
Bij de vaststelling van de kadernota 2021 is aandacht gevraagd voor de ambities zoals die staan opgenomen in regionale strategische visie en de vertaling daarvan in de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 is incidenteel €2 miljoen gereserveerd als bijdrage aan deze opgave. Deze wordt in 2021 aan de reserve onttrokken t.b.v. regiodeal 1e tranche.

Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties , sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies
- Toevoegingen
In 2021 t/m 2023 wordt het begrotingsresultaat gestort in de reserve ter aanvulling van de  subsidiemiddelen tot het oorspronkelijk niveau van deze coalitieperiode in relatie tot herijking subsidies.
2021 € 174.000
2022 € 222.000
2023 € 129.000
- Onttrekkingen
In 2021 € 772.000 in te zetten voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis en hieruit tevens voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet in te stellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel tot het oorspronkelijk niveau van deze coalitieperiode.

Reserves Afschrijving Activa - Cumulatieve Afschrijving activa
Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van
investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden
gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’.
Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende
(door de raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de
afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om
meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten.
- Onttrekkingen
In 2024 wordt € 243.000 onttrokken uit de reserve cumulatieve afschrijving activa, ter dekking van de afschrijvingslasten Kazernekwartier.
- Toevoegingen
In 2023 wordt € 7.294.000 gestort vanuit de inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier.

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.
- Onttrekkingen
Ter dekking van de rentelasten vind in 2021 een onttrekking plaats van € 263.000, in 2022 € 291.000, in 2023 € 341.000 en in 2024 € 152.000.
In 2023 vind een storting plaats in de Reserve afschrijving van € 7.294.000, ter dekking van de afschrijvingslasten.
- Toevoegingen
In 2021 bedraagt de toevoeging € 1.888.000, in 2022  € 1.608.000,  in 2023 € 1.985.000 en in 2024 € 2.037.000. De rentecomponent bedraagt in 2021 € 192.000,  in 2022 € 248.000, in 2023 € 298.000 en in 2024 € 139.000.

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
- Onttrekkingen
Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot Uitvoeringsagenda Havenvisie wordt in 2021 € 75.000 onttrokken.

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie
- Toevoeging
Gezien het mogelijk grillige verloop van eventueel  beschikbare subsidieregeling  wordt in 2021 € 250.000 gestort in de egalisatie reserve.

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie
Doelstelling
Het egaliseren van meer- of minderopbrengsten verwerving derde geldstromen dan het in de meerjarenbegroting. De omvang van de egalisatiereserve heeft een plafond van maximaal € 250.000.  
Onderbouwing
Verwerving van derde geldstromen is opgenomen in het coalitieprogramma en onderdeel van de financiële strategie. Het maakt onderdeel uit van het programma Grenzeloos Venlo. Als onderdeel van de verdere versterking van het programmatisch werken zien wij kansen om derde geldstromen te koppelen aan de realisatie van onze doelstellingen. Reeds in de begroting gedekte middelen voor projecten, activiteiten en werkzaamheden worden vervangen door bijdragen van derden (andere partijen). Het gaat hierbij om substitutie van middelen.

Voorziening Basis op orde Openbare Ruimte
Doelstelling
Het op orde krijgen van de basis openbare ruimte..
Onderbouwing
Onderzoek naar de huidige staat van ons groen laat zien dat 40 % van een matig tot slechte kwaliteit is. Landelijk gezien is 10 % acceptabel en beheersbaar. Om kapitaalvernietiging te voorkomen moet de basis op orde worden gebracht en gehouden. Daarom is de komende jaren een inhaalslag noodzakelijk. Hiervoor is een (concept)beheerplan opgesteld, vooruitlopend op de op te stellen Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

Conform de BBV-notitie Materiële Vaste Activa is er sprake van achterstallig onderhoud: er wordt niet (meer) voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau of wettelijke normen. Dit geeft aanleiding voor herstel en kan leiden tot schade (hogere herstelkosten = kapitaalvernietiging) en/of onveilige situaties. Conform de richtlijnen in de BBV-notitie dient het achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld te worden. Dit herstel van het achterstallig onderhoud wordt aangemerkt als een verplichting waarvan de omvang, door middel van een inventarisatie en een financiële vertaling van het achterstallig onderhoud, redelijkerwijs in te schatten is. Op basis van artikel 44 lid 1a BBV wordt daartoe een voorziening gevormd.

Uitputting voorzieningen

 

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)
De Gemeente heeft verplichtingen op het vlak van functioneel leeftijd ontslag (FLO) voor het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio (VRLN).
Er zijn landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties omdat versneld wordt gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. In de begroting is hier in de risico paragraaf melding van gemaakt. De uiteindelijke conceptberekening door de veiligheidsregio van de FLO kosten valt hoger uit dan eerder geraamd. Deze hogere kosten worden gedekt door de voorziening FLO die bij de jaarrekening 2019 is getroffen (met een looptijd tot 2033). Deze begrotingswijziging laat de onttrekking aan de voorziening zien. In onderstaande tabel wordt het verwachte verloop van de voorziening tot en met 2025 gepresenteerd.

Bedragen x € 1.000

 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand per 01-01

1.095

641

551

454

362

Onttrekking

454

89

97

92

12

Saldo 31-12

641

552

454

362

350

Instandhouding-watertaken
Voorziening GRP 2021-2026 verdeling 1,5%  inflatiecorrectie over Instandhouding en Watertaken
Verdeling inflatiecorrectie GRP 2021-2026

2021 Totaal € 27.329
Verdeling:
Instandhouding 2021 51%  € 13.938 - Watertaken 2021 49%  € 13.391

2022 tot en met 2026 Totaal  € 40.270
Verdeling :
Instandhouding 2022 53%  € 21.343 - Watertaken 2022 47% € 18.927
Instandhouding 2023 55%  € 22.149 - Watertaken 2023 45% € 18.121
Instandhouding 2024 54% € 21.746 - Watertaken 2024 46% €18.524
Instandhouding 2025 63% € 25.370 - Watertaken 2025 37% € 14.900
Instandhouding 2026 63% € 25.370 - Watertaken 2026 37% € 14.900

looptijd t/m 2026

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

Inflatiebijstelling watertaken

27

40

40

40

40

40

229

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57