Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

2.763

6.106

3.013

6.117

3.013

6.079

3.013

6.075

0.10 Mutaties reserves

7.291

9.791

4.589

7.066

9.329

14.413

1.530

5.490

0.11 Resultaat baten en lasten

0.2 Burgerzaken

2.163

2.806

1.967

2.800

1.860

2.784

1.860

2.735

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

81

81

81

81

0.4 Overhead

172

40.363

172

39.846

172

39.990

172

39.754

0.5 Treasury

10.017

6.110

10.058

5.337

10.070

5.184

10.099

5.226

0.61 OZB woningen

18.771

649

18.394

649

18.544

649

18.656

649

0.62 OZB niet-woningen

20.843

574

20.448

574

20.498

574

20.535

574

0.63 Parkeerbelasting

2.919

3.047

3.047

3.047

0.64 Belastingen overig

778

206

688

206

688

206

688

206

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

239.469

238.225

236.531

234.751

0.8 Overige baten en lasten

7.773

11.443

11.849

11.891

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

8.023

8.051

8.090

8.090

1.2 Openbare orde en veiligheid

468

3.284

268

3.098

268

2.796

268

2.738

2.1 Verkeer en vervoer

1.124

17.579

1.099

18.077

1.098

17.994

1.096

18.268

2.2 Parkeren

347

2.225

302

1.863

302

1.848

302

1.843

2.4 Economische havens en waterwegen

339

372

349

288

349

343

349

240

3.1 Economische ontwikkeling

1.059

5.125

543

3.366

2.012

2.009

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.305

7.766

369

2.139

14.256

15.982

156

1.887

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

654

1.089

654

1.086

654

984

654

975

3.4 Economische promotie

1.937

1.026

2.090

1.027

2.090

1.001

2.090

1.001

4.2 Onderwijshuisvesting

71

8.454

71

8.972

71

9.391

71

10.005

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.761

9.103

5.570

7.829

5.570

7.830

5.570

7.830

5.1 Sportbeleid en activering

237

1.606

237

1.528

237

1.528

237

1.528

5.2 Sportaccommodaties

2.865

7.520

2.935

7.535

3.005

7.537

3.074

7.509

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

120

7.049

120

6.756

120

6.655

120

6.631

5.4 Musea

135

2.653

192

2.723

192

2.705

192

2.881

5.5 Cultureel erfgoed

346

366

365

365

5.6 Media

2.036

2.036

2.036

2.036

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

869

8.872

869

8.546

869

7.784

869

8.724

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

749

22.613

749

23.150

749

22.790

749

22.574

6.2 Wijkteams

236

236

236

236

6.3 Inkomensregelingen

49.871

58.256

49.463

57.490

49.055

56.783

49.055

56.533

6.4 Begeleide participatie

77

17.407

77

17.156

77

17.156

77

17.156

6.5 Arbeidsparticipatie

469

6.208

169

6.099

169

6.134

169

6.134

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

2.339

2.339

2.314

2.314

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.150

25.041

1.156

23.041

1.162

21.879

1.167

20.655

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.533

32.973

3.533

32.040

3.533

32.041

3.533

32.041

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.179

40.962

1.179

40.424

1.179

40.424

1.179

40.424

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.422

4.444

770

2.686

770

2.684

770

2.684

7.1 Volksgezondheid

529

7.113

457

6.539

457

6.564

457

6.564

7.2 Riolering

8.285

6.004

9.008

6.727

8.979

6.699

8.921

6.641

7.3 Afval

12.730

10.469

12.323

10.130

12.273

10.080

12.272

10.079

7.4 Milieubeheer

1.010

815

815

815

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

394

459

394

463

394

462

394

462

8.1 Ruimtelijke ordening

1.567

1.576

1.547

1.459

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

22.642

21.871

34.589

34.838

44.265

44.748

12.567

13.072

8.3 Wonen en bouwen

5.739

9.687

5.897

10.882

5.611

9.463

5.611

9.239

Totaal

437.248

437.248

436.034

436.034

461.507

461.507

406.323

406.323

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57