Begroting 2021 - 2024
portal

Algemeen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Het vertrekpunt is uiteraard de kaderstelling zoals die heeft plaatsgevonden bij de behandeling en vaststelling van de kadernota 2021-2024 door uw gemeenteraad. Heldere inhoudelijke en financiële kaders op het totaal van de Venlose begroting en specifieke bestuurlijke wensen en opdrachten per programma.

U heeft daarmee aangegeven aan welke zaken, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, verwerkt moeten worden in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Uiteraard tegen de achtergrond van de omgevingsanalyse, de strategische koers van de stad, de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en niet in de laatste plaats het coalitieakkoord.

In de aanloop naar de kadernota werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het Covid-19 virus. Ook onze stad bleek niet immuun voor de vaak ingrijpende gevolgen hiervan. Veel onzekerheid en zorgen, niet alleen onder de bevolking, maar ook bij ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. De gemeente Venlo heeft hier relatief snel en concreet op gereageerd en binnen een week na de lockdown waren de eerste besluiten over concrete maatregelen al genomen.

Tijdens de raadsbehandeling van de kadernota sprak u uw zorgen uit over de situatie en over het perspectief. Rondom de Vorap hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben genomen na de uitbraak van Covid-19. Daarbij spraken wij  met u af dat er in september een uitgebreidere versie zou worden uitgebracht, te betrekken bij de begroting 2021-2024. Deze is u inmiddels separaat aangeboden.

Hoewel het virus een enorme impact heeft en heeft gehad op onze gemeenschap lijkt een belangrijk deel van het economisch en maatschappelijk verkeer, binnen de aangegeven beperkingen, inmiddels zijn activiteiten te hervatten. Dat neemt overigens niet weg dat het voor een beperkt aantal sectoren nog steeds een zeer lastige en uitdagende periode is, zoals culturele organisaties, evenementen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. We hebben afgesproken om hiervoor niet binnen het kader van de begroting, maar separaat tegen de achtergrond van het eerder door u vastgestelde afwegingskader, de van het rijk (te) ontvangen compensatie en de door u ingestelde coronareserve afwegingen te maken en daarop te sturen. Wij volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en zullen waar nodig en mogelijk met bijsturings- en/of ondersteuningsmaatregelen komen.

Venlo is op de goede weg. We hebben de afgelopen twee jaar met elkaar een turnaround verwezenlijkt binnen het sociaal domein, onze financiële weerbaarheid versterkt en nadrukkelijk aandacht gegeven aan de maatschappelijk breed gevoelde wens om in goede afstemming tussen bestuur en inwoners, samen invulling te geven aan de directe leef- en woonomgeving van onze inwoners. Ondertussen zijn we ook doorgegaan met het investeren in de toekomst van onze mooie gemeente en hebben we samen met de regio belangrijke afspraken gemaakt met de provincie Limburg en het rijk over structuurversterkende investeringen in Noord-Limburg. In deze begroting vindt u hiervan de eerste concrete, tastbare voorstellen. Vermeldenswaard in dit verband zijn het succes en de verdere versterking van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Niet alleen zien we een belangrijke opgave in onze regio, maar ook in onze wijken en buurten. Nadrukkelijk heeft u en hebben wij aandacht geschonken aan de aanpak van de wijk Vastenavondkamp. Niet alleen wij overigens, nadrukkelijk ook de provincie Limburg. In deze begroting vindt u daarom ons aandeel, de helft wordt bijgedragen door de provincie Limburg, in deze majeure ontwikkeling. Daarnaast vindt u de reeds aangekondigde investeringen in het verblijfsklimaat van de centra van Blerick en Tegelen en de Venlose binnenstad.

Wij hebben opdracht gegeven tot het opstellen van een Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR) en een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Om voortvarend te werk te kunnen gaan om de basis in de Openbare Ruimte op orde te krijgen, hebben wij voor de periode 2021–2024 alvast incidentele middelen gereserveerd om hieraan daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven. Daarnaast hebben wij u voorstellen gedaan voor noodzakelijke investeringen in onderwijs- en sportvoorzieningen. En hoewel Venlo er budgettair goed voor staat, zijn de marges relatief smal en de onzekerheden op dit ogenblik relatief groot. Behoedzaam en koersvast vooruit, is daarom het devies.

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de wens van een deel van uw raad om de middelen die vrijkomen als gevolg van de herijking van de subsidies, niet in te zetten ter dekking van de reeds hiervoor opgenomen besparing, maar beschikbaar te houden voor subsidies. In deze begroting hebben wij subsidiemiddelen opgenomen voor het Missiemuseum, de uitvoering van de cultuurvisie en uw motie met betrekking tot de bibliotheek. Daarnaast hebben wij  besloten u voor te stellen om de sporttarieven minder hard te laten stijgen dan aanvankelijk begroot. Deze extra subsidiemiddelen zien we dan ook nadrukkelijk in relatie tot deze door een deel van de raad geuite wens om subsidiegeld voor subsidies beschikbaar te houden. Ook hebben we dit jaar opnieuw extra middelen ter beschikking gesteld voor onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

Zoals met u afgesproken vindt op dit moment een herijking plaats van het sociaal beleid. Kijkend naar de mogelijkheden die wij op dit moment zien, maar ook met een goed oog voor het verschil tussen de oorspronkelijke toevoeging aan het gemeentefonds en de feitelijke uitgaven, zien wij mogelijkheden om het uitgavenniveau voor dit programma in de komende jaren geleidelijk te laten dalen. Dit willen we bereiken door te investeren in innovatieve projecten die gericht zijn op preventie. Meer, maar zeker nog niet geheel, passend binnen de oorspronkelijk daarvoor gedecentraliseerde middelen. Daarnaast volgen wij uiteraard nauwlettend de ontwikkelingen op rijksniveau rondom de additionele middelen voor jeugdzorg. Mocht het (nieuwe) kabinet besluiten om de vooralsnog incidentele middelen na 2022 structureel te maken dan kunnen deze bij deze herijkingsopgave worden betrokken. Voor wat betreft de herijking van het totale (maatschappelijke) vastgoed wordt niet enkel gekeken naar het programma Gezond en actief maar leveren de andere programma’s hieraan ook een bijdrage.

Op basis van het door u vastgestelde kader zijn de woonlasten voor woningeigenaren gelijk gebleven en bekostigd uit de areaaluitbreiding ozb en een bescheiden verhoging van de ozb voor niet – woningen. Als gevolg van de ontwikkeling van de gestegen kosten voor de verwerking van afval is er sprake van een stijging van de afvalstoffenheffing. Voor huurders, als gevolg van de gestegen kosten voor de verwerking van afval, is er een bescheiden lastenstijging van 22 euro per jaar.  Deze wordt bij de huishoudens met een laag inkomen overigens geheel gecompenseerd door de gemeentelijke kwijtscheldingsregeling.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57