Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage IX Toelichtingen risico's

01. Risico: Grondexploitatie - Grondverkoop

Toelichting risico: Als gevolg van externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren dan wel aan prijsfluctuaties onderhevig zijn. (markt- en afzetrisico’s). Ondanks de versterking van de (woning)vastgoedmarkt in Venlo in de afgelopen periode blijft deze achter bij de ontwikkeling in heel Nederland.
Kans: 10-75%
Financiële impact: € 24.310.000
Onderbouwing financiële impact:              
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Voor de verkopen te optimaliseren hebben we een website laten maken om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen, hier te koop borden op laten plaatsen. Er is een acquisiteur aangesteld om de verkoop optimaal te begeleiden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 11.720.000

02. Risico: Ondertunneling vierpaardjes

Toelichting risico: Op basis van het plan van aanpak (college 19.12.2017) is het project in 2018 herijkt en is sindsdien sprake van een investeringsraming passend bij de huidige (markt)situatie. De herijkte investeringsraming laat een verhoging van het (oorspronkelijke) investeringsbedrag uit 2017 zien van circa €10 miljoen.  De uiteindelijke aanneemsom zal bepaald worden bij de aanbesteding van de realisatie. Aanbesteding van de realisatie is voorzien in jaar 2022. Realisatie is voorzien in jaar 2023 t/m 2025. Jaar 2020 en 2021 worden gebruikt voor de planuitwerkingsfase (besluit 22 oktober 2019, RIB nr. 122). Na afloop van deze planuitwerkingsfase zal een besluit over de realisatiefase worden voorgelegd. Risico's zijn gelegen in marktwerking (bouwkosten, vastgoed, kostenstijging algemeen), bodemgesteldheid/vervuiling, grondwater, in de organisatiekosten en vertragingskosten (niet halen van de planning).
Kans: 50%
Financiële impact: € 10.000.000
Onderbouwing financiële impact:               Door de uitvoering van een herijking in 2018 is er nu concreet zicht op de totale opgave en de daarbij behorende risico's.   Sprake is van een actuele investeringsraming waarbij rekening is gehouden met marktwerking en prijsstijgingen.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Momenteel bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase zal het ontwerp worden geoptimaliseerd maar vindt ook de verwerving van het benodigde vastgoed/gronden plaats. Rekenen en tekenen vindt parallel plaats, zodat de kosten en risico's inzichtelijk blijven en ingespeeld kan worden op mogelijke kostenverhogende aspecten. Gekozen is tevens voor heldere beslismomenten in de projectfasering (verkenning, planuitwerking -ontwerp-. realisatie), zodat ten alle tijden ruimte bestaat voor nadere afweging.  Europese subsidie is verkregen voor de planuitwerkingsfase, de onderzoekskosten en ingezet wordt op subsidiemiddelen voor de realisatiefase. Tot slot wordt met de projectpartners (Rijk en Provincie) het belang van het project continu onder de aandacht gebracht en onderschreven.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 5.000.000

03. Risico: Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden

Toelichting risico: Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.
Kans: 10-50%
Financiële impact: € 15.450.000.
Onderbouwing financiële impact:
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Beheersmaatregelen:
Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico’s beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstrekkende instantie.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 3.010.000

04. Risico: Grondexploitatie - Bouw & woonrijp maken

Toelichting risico: De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. Echter de kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden doorgaans pas duidelijk als gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen.
Kans: 25-75%
Financiële impact: € 8.270.000.
Onderbouwing financiële impact:              
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 2.640.000

05. Risico: Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed

Toelichting risico: De gemeente Venlo heeft  in de afgelopen jaren invulling gegeven aan de decentralisatie binnen het sociaal domein. Nu, vijf jaar na de decentralisaties, de ervaringen die in die periode hebben opgedaan en de bijstellingen die hebben plaats gevonden, is het tijd voor een herijking van het sociaal beleid. Hoewel de gemeente Venlo een relatief succesvolle, maar vanuit financieel oogpunt ook noodzakelijke, turnaround heeft gerealiseerd staat de beoogde inhoudelijke transformatie van (het kostbare) Beschermd Wonen naar lichtere vormen van zorg nog in de kinderschoenen. Dit betekent dat wij nog niet volledig kunnen inschatten dat de herijking ook binnen de gestelde termijn kunnen realiseren.
Kans: 50%
Financiële impact: € 3.500.000
Onderbouwing financiële impact: € 450.000 met ingang van 2021 oplopend tot € 3.500.000 structureel met ingang van 2024.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Herijking leidt tot verschuivingen in de wijze waarop de gemeente Venlo in de toekomst haar publieke aanbod fysiek organiseert en faciliteert. Daarbij wordt gekeken naar de functies, de bezettingsgraad, het kostenniveau en een optimale spreiding over onze gemeente. Het betreft het totaal aan, voor de verschillende functies ingezet, gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed. Daarbij betrekken we niet alleen de exploitatiebijdragen maar o.a. ook de kapitaallasten.
Hierbij kijken we zowel naar onze uitgaven aan (het aanbod) van derden als naar interne efficiency mogelijkheden. Meer nadruk op vroegtijdige interventies en preventie, versterking van het voorliggende veld en een stringent hanteren van het goedkoopste passende aanbod, scherpe contractering en regie biedt mogelijkheden om ook in de toekomst een goed pakket aan voorzieningen te (blijven) bieden tegen lagere kosten.
Benodigde weerstands-capaciteit: € 1.750.000

06. Risico: Grondexploitatie - Plankosten

Toelichting risico: De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als gevolg van langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan het gevolg zijn van bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen als gevolg van de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.
Kans: 10-75%
Financiële impact: € 6.730.000
Onderbouwing financiële impact:              
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering)
Benodigde weerstandscapaciteit: € 1.670.000

07. Risico: Jeugd

Toelichting risico: In de begroting jeugd 2021 is rekening gehouden met werkelijke uitgaven in 2019 en begin 2020. Volumeontwikkelingen zijn bij jeugdhulp grillig en onvoorspelbaar, bijvoorbeeld schommelingen in instroom (aantallen vallen hoger uit dan aanvankelijk ingekocht), of overdracht van jeugdigen vanuit het woonplaatsbeginsel. Voor sommige type voorzieningen kan dit direct (flinke) financiële impact hebben. Daarnaast worden we elk jaar geconfronteerd met casussen met een bovengemiddeld intensieve zorgvraag, die buiten de afspraken met aanbieders vallen, omdat deze uitgaan van een gemiddelde zorgvraag. De contractverlening maatwerkdiensten jeugd 2021 moet nog plaats vinden, terwijl de begroting 2021 is gebaseerd op de huidige realisatie. De uitkomst van het onderhandelingsresultaat 2021 is eveneens een risico. Hier komt bij dat de gevolgen als gevolg van het coronavirus onvoorspelbaar zijn, effecten zullen in elk geval doorwerken in 2021. Wanneer voor continuering van bestaande projecten voor de transformatie geen middelen beschikbaar komen, is het risico dat de uitgaven in met name de jeugd-GGZ minimaal gelijk blijven of zelfs stijgen. Bij de regionale voorzieningen is de uitkomst van de nieuwe inkoop Jeugdzorgplus onzeker. Gelet op de ambitie wordt meer gevraagd van aanbieders en is nog onduidelijk hoe dit doorwerkt in de prijsafspraken. Meerjarig zien we onzekerheden als gevolg van de toekomstige regionale aanbesteding, de financiële gevolgen vanaf 2022 zullen in 2021 zichtbaar worden. Dat geldt eveneens voor uitstel van aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (doorgeschoven naar 2022) en de Kamerbrief 'Perspectief voor de Jeugd' die wijzigingen in het jeugdstelsel heeft aangekondigd en daarvan de consequenties nog niet helder zijn. In dat kader doet het ministerie van VWS onderzoek naar benodigde middelen jeugd voor gemeenten vanaf 2022. Afhankelijk daarvan beslist het Rijk of er structureel meer middelen beschikbaar worden gesteld voor de jeugdtaken. De risico's meerjarig hebben we niet gekwantificeerd omdat deze nog niet mee wegen in 2021.
Kans: 50%
Financiële impact: € 2.600.000
Onderbouwing financiële impact: Per risico is een inschatting gemaakt. Bij volumeontwikkeling hebben we gekeken naar voorgaande jaren. Bij andere risico's is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van risico en percentage. Dit hebben we opgeteld tot een totaal percentage en bedrag. De risico's meerjarig hebben we hierin niet gekwantificeerd.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: We beheersen door in te zetten op monitoring en sturing van zorgaanbieders, en bij afwijkingen de gevolgen in beeld te brengen. We beheersen de risico's voor het niet vervolgen van de transformatie door hiervoor in 2021 in te investeren
Benodigde weerstandscapaciteit: € 1.300.000

08. Risico: BUIG uitgaven

Toelichting risico: Voor 2021 is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de bijbehorende uitgaven, aansluitend op de prognose van 2020. 
Voor de realisatie van het verwachte bijstandsvolume zijn we sterk afhankelijk van de instroom en de uitstroom uit de bijstand. Voor de Corona-crisis zagen we al een stijging van de instroom. Ten tijde van de Corona-crisis zien we nog een extra toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering. Ook de uitstroom neemt af omdat de intensieve begeleiding naar werk als gevolg van de Corona-maatregelen beperkt mogelijk is en het aantal vacatures beperkt is. Verder ervaren we dat onze bijstandsgerechtigden vaak ook bang zijn om juist nu de stap naar werk te maken. Ze hebben al lange periode niet gewerkt en de angst voor de gezondheid door het Coronavirus doet daar nog een schepje bovenop. Daarnaast kan de sociale recherche minder goed zijn werk doen vanwege het opvolgen van de RIVM-richtlijnen wat ook een effect heeft op de uitstroom. De Corona-crisis en de economische gevolgen daarvan zorgen voor een extra toename van het bijstandsvolume. We zijn sterk afhankelijk van de economische prognoses en de gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast bestaat het bijstandsbestand voor een groot deel uit werkzoekenden die langer dan 36 maanden in de bijstand zitten. Onderzoek heeft uitgewezen dat, naar mate iemand langer in de bijstand zit, het lastiger wordt om iemand richting werk te begeleiden.
Naast de toename van het bijstandsvolume, verwachten we ook een afname van de parttime inkomsten. Aangezien de bijstandsuitkering de eigen inkomsten aanvult tot het sociaal minimum, leidt dit tot een hogere uitkeringslast.
Deze factoren zorgen er mogelijk voor dat we de prognose voor 2021 niet halen.
Kans: 50%
Financiële impact: € 1.000.000
Onderbouwing financiële impact: Op grond van de scenario's van het CPB verwachten we voor 2021 € 48.511.125 aan uitgaven voor de BUIG. Als de economische gevolgen van de coronacrisis zwaarder zijn dan waar dit scenario op is gebaseerd, stijgen de uitgaven. Hiervoor nemen we € 1.000.000 op als risico.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: We beheersen het risico door in te blijven zetten op uitstroom uit de bijstand. Hiervoor zijn diverse projecten opgezet in samenwerking met het WerkgeversServicePunt. We willen alle kansen benutten. Naast de aandacht voor begeleiding richting arbeidsmarkt zorgen we ervoor dat alleen diegenen een uitkering krijgen die er ook daadwerkelijk recht op hebben. We doen dit door streng te zijn aan de poort. Tijdens de looptijd van de uitkering handhaven we de opgelegde verplichtingen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 500.000

09. Risico: Juridische risico’s

Toelichting risico’s:
Binnen de Gemeente Venlo zijn enkele juridische risico's. Deze afzonderlijke risico's betreffen juridische claims en zijn samengevoegd tot één: Juridische risico's

10. Risico: Opheffing bevriezing accres gemeentefonds BGR 2021

Toelichting risico: Het accres van het gemeentefonds is gekoppeld aan een deel van de Rijksuitgaven. Omdat de uitgaven van het Rijk tijdens de crisis verschuiven naar het deel dat niet gekoppeld is aan het gemeentefonds, zouden zonder maatregelen, daardoor de uitkeringen uit het gemeentefonds dalen. Als maatregel is besloten het accres voor 2020 en 2021 te bevriezen. Voor 2022 en verder levert dit een risico op. Op het moment waarop de koppeling aan de Rijksuitgaven weer van kracht wordt, is het instapniveau voor het accres. Als dit hoger of lager ligt dan de Rijksuitgaven zoals deze nu op basis van de voorjaarsnota zijn vastgesteld voor 2022 en verder leidt dit tot een voordeel of een nadeel, dat ook nog een meerjarig kan fluctueren.
Kans: 50%
Financiële impact: €         1.500.000
Onderbouwing financiële impact: De omvang van dit risico is gebaseerd op de € 15 per inwoner die in het verleden door het Rijk als bandbreedte is gehanteerd om herverdeeleffecten tussen gemeenten te baseren.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Als beheermaatregel is in de prognose omvang gemeentefonds rekening gehouden met een daling van de economie. Daarnaast wordt via deze risicomelding in het weerstandsvermogen rekening gehouden met dit risico.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 750.000

11. Risico: Basis op orde Groenvoorzieningen

Toelichting risico: Ongeveer 40% van het groen in Venlo heeft een matige tot slechte kwaliteit. De middelen voor de benodigde boom- en groenvervangingen en duurzaam bosbeheer ontbreken.
Hierdoor is de basis van de groenvoorzieningen niet op orde.
Natuurlijk voert de gemeente dagelijks beheer en onderhoud uit. Echter deze maatregelen zijn niet gericht op herstellen van groenvoorzieningen die niet meer functioneren. Deze beplanting of bomen zijn bijvoorbeeld dood, ziek, versleten door gebruik of vandalisme, uitgeput door intensief beheer, verdwenen of op andere wijze onbeheersbaar en voldoen daardoor niet meer aan de basiskwaliteit. Een renovatie en reconstructie is dan aan
de orde om de groenvoorziening weer aan haar functie te laten voldoen.
Op dit moment loopt Venlo risico’s. Denk daarbij o.a. aan oplopende beheerkosten, toename van klachten door burgers (ongeveer een kwart van de 17.000 meldingen per jaar), meer schade bij extreem weer, geen bestrijding van invasieve soorten en beplating wordt gevoeliger voor ziektes en plagen. Daarnaast loopt het groen in Venlo niet meer in de pas met onze eigen ambities.
Kans: 75%
Financiële impact: € 42.780
Onderbouwing financiële impact: Het bedrag is gebaseerd op een regulier vervangingspercentage van 3 % per jaar van ons groenareaal aan heesters, bodembedekkers, vaste planten en hagen. Voor bomen is een vervangingspercentage van 0,5 % aangehouden.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Om de basis op orde te houden dient een voorziening te worden getroffen waarin minimaal de bovengenoemde financiële impact wordt afgedekt. Op basis van een nog vast te stellen beheerplan Groen en Water kan worden bepaald welke financiële inzet nodig is om de basis van de groenvoorzieningen op orde te houden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 707.085

12. Risico: Veiligheidsregio

Toelichting risico: De veiligheidsregio heeft in mei een begroting ingediend voor 2021 en verder. In deze begroting zijn diverse belangrijke aandachtspunten niet opgenomen waar nog onduidelijkheid over is, met name de vrijwillige brandweer. In het najaar is hier naar verwachting meer duidelijkheid over en wordt dit opnieuw besproken. Dan zal er een gedetailleerde zienswijze worden ingediend en volgt er mogelijk een begrotingswijziging.
Het onderdeel vrijwillige brandweer heeft betrekking op een uitspraak van het Europees hof dat brandweervrijwilligers die hetzelfde werk doen als brandweer professionals ook volledig betaald moeten worden (en dezelfde dienstenverbanden). Wat de impact van deze uitspraak is en hoe er om gegaan moet worden met de brandweervrijwilligers (hun taken, opleiding, dienstverbanden, vergoeding etc.) mede in relatie tot de taken van een brandweer professional is nog onduidelijk. Zowel landelijk als op lokaal niveau bestaat hier nog geen duidelijkheid over. Daarnaast is de impact van de Corona crisis op de taken voor de veiligheidsregio voor 2021 niet bekend. Over beiden punten is in het najaar hopelijk meer duidelijkheid en wordt het ook bestuurlijk besproken. Deze twee zaken hebben naar verwachting een grote impact op de begroting, echter de omvang is nog niet te bepalen. Doordat de begroting van de gemeente al eerder afgerond is, wordt een risico voorzien voor de mogelijke impact op de begroting van de veiligheidsregio.
Kans: 75%
Financiële impact: € 932.000
Onderbouwing financiële impact: De impact van de Corona taken alsmede brandweervrijwilligers is nog niet bekend en zeer moeilijk in te schatten. Uitgangspunt dat we hanteren is dat extra werkzaamheden i.v.m. Corona ook volledig door het rijk gecompenseerd worden. Daarom houden we hier geen rekening met een mogelijk verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de praktijk zal een deel van de extra interne kosten mogelijk niet vergoed worden. Inschatting hiervoor is ongeveer 1% van de gemeentelijke bijdrage
(dit is € 120.000). Voor de brandweer vrijwilligers wordt een bandbreedte ingeschat tussen de EUR 2 en 6 miljoen voor de gehele veiligheidsregio. Als gemeente Venlo hebben wij een bijdrage van ongeveer 20,7%. Hierdoor is 20,7% over € 4 miljoen gehanteerd (helft van de bandbreedte tussen 2 en 7 miljoen) = afgerond € 828.000. Totaal ingeschat risico is € 948.000 (828.000+120.000)
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: We zijn in nauw contact met de veiligheidsregio over beide onderwerpen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 699.000

13. Risico: Afval

Toelichting risico: Voor het product afval is de impact lastig te bepalen.
De impact is afhankelijk van de hoeveelheid afval onze inwoners aanbieden maar nog sterker van de prijsontwikkelingen op nationaal maar vooral op internationaal niveau voor het verwerken van uitgesorteerde stromen grondstoffen uit ons afval.
Kritische stromen daarin zijn vooral de opbrengsten van oud papier en PMD.
Met name de afzet van grondstoffen die uit het PMD gehaald worden zijn erg gevoelig en afhankelijk van de afzetkanalen. Lage olieprijzen zorgen er bijvoorbeeld voor dat kunststoffen gemaakt van olie, goedkoper zijn dan gerecyclede grondstoffen.
Kans: 75%
Financiële impact: € 750.000
Onderbouwing financiële impact: Op basis van historische gegevens werd een miljoen reserve aangehouden. Door het resultaat 2019 is de reserve echter onder dit niveau gekomen.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Sturing op scheidingsgedrag waardoor dure afvalstromen beter worden gescheiden in goedkope (duurzame) afvalstromen. De sturing zal bestaan uit de inzet van communicatie campagnes op onder andere Facebook en Venlo online. Daarnaast heeft de afval-inzamelaannemer als een van zijn doelstellingen in het contract om verbeterplannen aan te dragen voor 5% betere afvalscheiding binnen 2 jaar te realiseren. Structurele effecten kunnen worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing in de eerstvolgende begroting.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 562.500

14. Risico: Provinciale subsidie Vastenavondkamp

Toelichting risico: In het Masterplan Blerick is opgenomen dat de Vastenavondkamp een pilot vormt voor wijkgericht werken. De aanpak in de Vastenavondkamp vindt plaats in samenwerking met de woningcorporaties Woonwenz en Antares en de provincie Limburg en heeft een periode van 4 jaar (2019-2022). De provincie Limburg verstrekt haar bijdrage in de vorm van een subsidie. Deze subsidie wordt in delen verstrekt. Inmiddels is een bedrag van €425.00 aan subsidie ontvangen. Het overleg met de provincie Limburg inzake aanvullende subsidies vindt nog plaats. Ontvangst van aanvullende subsidie is daarmee nog onzeker.
Kans: 25%
Financiële impact: € 2.175.000
Onderbouwing financiële impact: De provincie heeft vanuit de Sociale Agenda een subsidie in het vooruitzicht gesteld van € 1 miljoen en vanuit duurzaamheidsmiddelen € 1,6 miljoen.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Indien geen aanvullende subsidie wordt verstrekt vanuit de provincie Limburg wordt het ambitieniveau van de aanpak in de Vastenavondkamp bijgesteld.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 543.750

15. Risico: Budgettaire ontwikkelingen huishoudelijke hulp

Toelichting risico: Eind 2019 heeft de rechtbank Limburg in een beroepszaak in het kader van de Wmo geoordeeld dat de richttijden die de gemeente Venlo hanteert, niet via onafhankelijk onderzoek zijn getoetst of hiermee in standaard situaties een schoon en leefbaar huis bereikt kan worden. Mede op grond hiervan is het beroep gegrond verklaard. Daarom worden in 2020 de richttijden getoetst via een onafhankelijk onderzoek. Er is grote kans dat het onderzoek zal leiden tot verruiming van de richttijden. In de begroting is rekening gehouden met de kostenstijging die wij minimaal voorzien als gevolg van dit onderzoek. Er is een reëel risico dat de kostenstijging hoger zal uitvallen dan de raming in de begroting.
Kans: 50%
Financiële impact: € 1.000.000
Onderbouwing financiële impact: In de begroting zijn wij uitgegaan van een stijging van het aantal uren per cliënt per jaar van gemiddeld 10 uur. Gelet op de richttijden elders in het land die wel onafhankelijk getoetst zijn, is de kans aanwezig dat de stijging verder oploopt. Daarom is hier een risico opgenomen met betrekking tot een stijging met gemiddeld 20 uur per cliënt per jaar, dus gemiddeld 10 uur per cliënt per jaar méér dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: De gemeente Venlo heeft in het verleden al veel beheersmaatregelen op gebied van huishoudelijke hulp genomen.
Op grond van de Algemene maatregel van bestuur reële tarieven moeten gemeenten reële tarieven betalen. De bovengemiddelde loonstijging als gevolg van de in 2018 in de CAO opgenomen nieuwe loonschaal werkt t/m 2023 door in de tarieven. Verder leidt de invoering van het abonnementstarief in plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage tot een extra stijging van het aantal cliënten, bovenop de te verwachten stijging in verband met de vergrijzing. Daarom zien wij voor de korte termijn geen mogelijkheden voor verdere beheersmaatregelen.
De gemeente Venlo is samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg bezig met een traject Sturing en inkoop, vooruitlopend op nieuwe contractering van onder andere Wmo maatwerkdiensten per 1-1-2022. In dit traject wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om de ondersteuning bij het huishouden op een andere manier in te zetten en te bekostigen. Een belangrijke doelstelling is om de kosten beheersbaar te houden. De verwachting is niet, dat dit traject zal leiden tot een substantiële kostenbesparing op huishoudelijke hulp.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 500.000

16. Risico: Gevolgschade brand

Toelichting risico: Directe schades (herbouw gebouw, etc.) zijn verzekerd via de brandverzekering. Er is echter ook sprake van indirecte schade en gevolgschade. Doordat materieel of materialen verloren zijn gegaan zullen aannemers of externen ingeschakeld moeten worden voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of continuering van de dienstverlening. Die kosten zijn niet verzekerd en vallen dus onder het deel risico.
Kans: 10%
Financiële impact: € 5.000.000
Onderbouwing financiële impact: 60 voertuigen en materiaal huren of werk uitbesteden voor de duur van 3 jaar. 60 voertuigen * 3 jaar * € 15.000 per jaar = € 2.700.000. Materiaal huren € 2.300.000. In plaats van huren voertuigen en materieel is de schatting voor uitbesteden van het werkpakket van vergelijkbare orde € 5.000.000.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: De huidige maatregelen zoals blusvoorzieningen en brandmeldinstallaties kunnen niet het risico niet elimineren maar verkleinen het risico wel. Extra verzekeringen is extreem duur en de kans op het risico is erg klein.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 500.000

17. Risico: BTW compensatiefonds

Toelichting risico: Het BTW-compensatiefonds en het gemeentefonds zijn communicerende vaten. Een restant in enig jaar in het BTW-compensatiefonds wordt toegevoegd aan het gemeentefonds, een tekort in het BTW-compensatiefonds wordt onttrokken aan het gemeentefonds. Omdat de omvang van de declaraties uit het BTW-compensatiefonds stijgt, is de verwachting dat hier komende jaren een tekort op gaat ontstaan. Dit leidt dan tot een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Kans: 50%
Financiële impact: € 800.000
Onderbouwing financiële impact: Dit risico laat zich moeilijk financieel kwantificeren. De begroting 2021-2024 gaat in de basis over 4 jaar. Volgens het beleid bedraagt een op te voeren risico tenminste € 200.000. Op basis hiervan wordt het risico vooralsnog bepaald op 4 x € 200.000 = € 800.000.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Op basis van de miljoenennota die in september 2020 wordt gepresenteerd, kan dit risico mogelijk verder financieel gekwantificeerd worden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 400.000

18. Risico: Herverdeling gemeentefonds

Toelichting risico: In opdracht van de beheerders van het gemeentefonds (minister van BZK en staatssecretaris van Financiën) hebben Cebeon en AEF een nieuw verdeelmodel voor de gemeentelijke kosten ontwikkeld. De feitelijke impact van deze herverdeling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds voor Venlo is nog onbekend. Via de komende circulaires verwachten wij hierover meer duidelijkheid te krijgen.
Kans: 50%
Financiële impact: € 800.000
Onderbouwing financiële impact: Dit risico laat zich moeilijk financieel kwantificeren. Daarom wordt uitgegaan van het minimumniveau van een strategisch risico op basis van het beleidskader en het aantal jaren dat in de begroting zichtbaar is. Dit betekent: 4 jaar x € 0,2 miljoen
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Beheersen door in de omvang van de dotatie aan de weerstandscapaciteit rekening te houden met dit risico. Indien dit risico zich effectueert heeft dit een structureel effect. Dit kan dan opgevangen worden door de dotatie af te ramen (mits hier aan de voorkant rekening mee wordt gehouden).
Daarnaast sluiten we actief aan bij de landelijke gesprekken over de herverdeling.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 400.000

19. Risico: Grondexploitatie - Tijdelijk beheer

Toelichting risico: Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud. Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.
Kans: 75%
Financiële impact: € 500.000
Onderbouwing financiële impact:              
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 380.000

20. Risico: Covid - WMO Extra ondersteuningsvragen

Toelichting risico: Langzamerhand wordt steeds duidelijker, dat een deel van de personen die corona hebben gehad, hier nog lange tijd beperkingen door ondervinden in hun functioneren. Dit betreft zowel personen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, als mensen die thuis ziek zijn geweest en hersteld en ook personen die niet formeel de diagnose hebben gekregen, maar wel de ziekteverschijnselen hebben gehad. Het kan daarbij zowel gaan om fysieke beperkingen, zoals bijvoorbeeld kortademigheid, als om cognitieve beperkingen (problemen met concentratie, geheugen) of mentale of psychische problemen. De mogelijkheid bestaat dat dit voor een deel van deze personen chronische beperkingen zullen blijken te zijn.

Als gevolg van deze beperkingen zullen de betrokkenen mogelijk ook een beroep moeten doen op ondersteuning vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, individuele begeleiding enz. Ook kan voor deze personen meer ondersteuning vanuit het voorliggend veld nodig zijn.
Op dit moment is het onmogelijk om een inschatting te maken van de omvang van deze ondersteuningsvraag. De eerste hulpvragen zullen naar verwachting vooral op medisch gebied en op gebied van wijkverpleging/persoonlijke verzorging liggen, zaken die niet onder de Wmo vallen.

Omdat de omvang alsook de aard van de ondersteuning waaraan behoefte is, niet is in te schatten hebben we geen risico per product gemeld, maar melden we een risico voor extra uitgaven als gevolg van corona voor de hele Wmo op lokaal niveau, van 3% van de uitgaven.
Kans: 50%
Financiële impact: € 750.000
Onderbouwing financiële impact: Zoals aangegeven is de omvang van de mogelijke extra ondersteuningsvraag als gevolg van corona op dit moment onmogelijk in te schatten. De aanname van 3% extra kosten is dan ook niet nader te onderbouwen.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Als inwoners een verzoek om maatwerkondersteuning doen, zal dit op de gebruikelijke wijze door het sociaal wijkteam worden beoordeeld. Alvorens maatwerkondersteuning in beeld komt, zal beoordeeld worden of ondersteuning vanuit het voorliggend veld of van voorliggende voorzieningen voldoende passend is. Bij de beoordeling van een ondersteuningsvraag weegt ook mee, of herstel of verbetering mogelijk is. Ondersteuning vanuit de Wmo is waar mogelijk gericht verbetering of herstel van de zelfredzaamheid, zodat de inwoner weer op eigen kracht of met hulp uit het eigen netwerk verder kan.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 375.000

21. Risico: Frictiekosten inwerkingtreding Omgevingswet

Toelichting risico: De veranderopgave als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is groot. Er zullen functies verdwijnen, veranderen en nieuwe ontstaan. De verwachting is dat geïnvesteerd moet worden in omscholing van medewerkers wiens takenpakket verdwijnt. Eveneens wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat vanaf inwerkingtreding Omgevingswet niet alle medewerkers op een passende formatie blijken te zijn geplaatst. Aangezien de veranderingen die de Omgevingswet met zich brengt na inwerkingtreding geleidelijk voltrekken, zal de frictie naar verwachting zich over meerdere jaren uitstrijken.  
Kans: 75%
Financiële impact: € 475.000
Onderbouwing financiële impact:               Omscholing 30 medewerkers in de periode 2021-2024: €225.000 Bovenformatieve formatie 10 medewerkers 0,5 jaar in de periode 2022-2024: €250.000
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Tijdig en geleidelijk anticiperen op de veranderopgave van de Omgevingswet. Venlo is vroegtijdig - eind 2018 - gestart met het bijscholen van medewerkers. Bij het ontstaan van vacatures zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de nieuwe situatie. Daarbij wordt gedacht aan de nieuwe vereiste competenties alsook het niet of anders (b.v. flexibele schil) invullen van vacatures.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 356.250

22. Risico: Gemeenschapsaccommodaties

Toelichting risico: De gemeenschapsaccommodaties hebben te maken met het wegvallen van een deel van de omzet. Dit komt door het lagere aantal gebruikers en bezoekers vanwege de 1,5 meter maatregel en de angst om gebruik te maken van de gemeenschapsaccommodaties. Ook zullen er minder huurders zijn van ruimtes, stijgen de kosten als gevolg van gezondheidsmaatregelen en dalen de horeca-inkomsten.
Kans: 50%
Financiële impact: € 700.000
Onderbouwing financiële impact: In september 2020 wordt samen met de gemeenschapsaccommodaties een analyse uitgevoerd van de effecten van corona en de nasleep ervan. De Financiële impact wordt geschat op een bandbreedte van € 300.000 tot € 1.200.000 additioneel per jaar.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: De financiële situatie zal worden besproken in de accountgesprekken met de gemeenschapsaccommodaties en komt aan de orde in de uitvoerige inhoudelijke analyse in september 2020.
Benodigde weerstandscapaciteit: €350.000

23. Risico: Covid – evenementen- horecaleges en terrassen

Toelichting risico: Vanwege corona en covid.19 en daaropvolgende economische teruggang houden we er rekening mee dat niet alle vorderingen over oudere jaren (leges en huur terrassen) (volledig) ingevorderd kunnen worden. Daarnaast is de verwachting dat de jaarlijks begrote baten niet (volledig) gerealiseerd worden.
Evenementen (bijvoorbeeld festivals en grote popconcerten) zouden weer plaats mogen vinden zodra er een vaccin is tegen corona, of het virus niet meer actief is. Bij de vergunningsaanvraag van dit type evenementen speelt een cruciale rol, de lange voorbereidingstijd en de daarbij horende kosten. (Bron kamerbrief 6 mei 2020, pagina 9 https://www.vnpf.nl/media/files/20200507-kamerbrief-min-vws--covid-19-update-stand-van-zaken.pdf )
Kans: 75%
Financiële impact: € 416.000
Onderbouwing financiële impact:               jaarlijkse begrote baten evenementen -, drank en horecaleges en terrashuur staan onder druk. Een deel van de ondernemers zal mogelijk geen nieuwe aanvragen doen of het bedrijf beëindigen. (stand van zaken 2 juni 2020). Als gevolg daarvan neemt het aantal vergunningaanvragen (baten) af. Of steunpakketten aan ondernemers verder verlengd worden, is ongewis. De verwachte impact wordt voorlopig geraamd op jaarlijks 85 % van de begrote baten, zijnde (e) 200.000 (85 % van (e) 235.000; Nu de kennis van 'achteraf (na-covid tijdperk)' nog niet bekend is, beperken we het risico op dit moment voor kalenderjaar 2021. Het risico niet ontvangen baten 2020 (e) 180.000 (85 % van € 212.000) en oudere jaren (e) 36.000 (85% van € 42.199), totaal (e) 416.000.
De realiteit is dat vanwege de impact van ACM op de horeca en evenementen het aantal vergunningaanvragen en evenementen dramatisch daalt én de betalingscapaciteit fors afnam. (tekst 28 april).
Bron https://www.nu.nl/economie/6053059/khn-verwacht-dat-twee-derde-van-horeca-deuren-opent-op-1-juni.html)
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: De gemeente heeft een beperkte invloed op de lasten. Of een besparing op de lange termijn mogelijk is, is op dit moment niet bekend.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 312.000

24. Risico: Wsw: Corona-effecten op Toegevoegde Waarde

Toelichting risico: Met de Wsw geeft de gemeente (via de WAA) uitvoering aan haar wettelijke verplichting tot werkverschaffing aan arbeidsbeperkte medewerkers. De financiering van de Wsw bestaat voor een groot deel uit rijksfinanciering, een kleiner deel exploitatieresultaat (detacheirngsvergoedingen) en nog kleiner deel gemeentelijke tekortfinanciering. De koers van de afgelopen jaren is gericht op het verbeteren en vergroten van het bedrijfsresultaat. Naast beperking van kosten, bestaat dat in hoge mate in verhoging van opbrengsten.
Het realiteitsgehalte hiervan is sterk afhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling: in die zin ademt het exploitatieresultaat in belangrijke mate mee met de conjunctuur. Bij een onverwacht tegenvallende economie, zal dit het bedrijfsresultaat van de WAA (en daarmee de hoogte van de benodigde gemeentelijke tekortfinanciering) direct raken.

Conjuncturele ontwikkelingen voorspellen is en blijft koffiedikkijken, maar de ogen sluiten voor de signalen die er ook zijn dat tarieven onder druk staan is ook niet verstandig. Vandaar om dit risico hier wel te benoemen, mede gezien de hoge waarschijnlijkheid van een tijdelijke laagconjunctuur als gevolg van de corona-crises.
De WAA prognosticeert het verlies aan Toegevoegde Waarde op dit moment voor 2021 op circa € 500.000. Gezien de aandeelsverhoudingen, zou dit voor 80% ten laste voor gemeente Venlo kunnen komen
Kans: 75%
Financiële impact: € 400.000
Onderbouwing financiële impact: Uitgaande van een forse economische dip en bijbehorende daling van de tarieven (daling detacheringsinkomsten), schatten we de Financiële impactvan dit risico voor de gemeente Venlo in op € 400.000.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Een tegenvallende economie en daar volatiel op reagerende arbeidsmarkt is een voor de gemeente nauwelijks te beheersen of beïnvloeden risico. De geschiedenis leert dat de reactie van de eveneens medebewind-verantwoordelijke rijksoverheid enigszins vertraagd zal zijn, waardoor de eerste klappen naar verwachting door de lokale overheid genomen zullen moeten worden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 300.000

25. Risico: Toeristenbelasting

Toelichting risico: De coronacrisis raakt de toeristische sector direct en hard, derhalve is er een reëel risico dat de daadwerkelijke inkomsten uit toeristenbelasting in 2021 afwijken van het begrote bedrag van € 1,9 miljoenechter die afwijking kan nu niet onderbouwd geraamd worden. Op dit moment is het onmogelijk om een goede inschatting te maken van de inkomsten uit toeristenbelasting in 2021. Het ontbreekt aan een duidelijk beeld van het verdere verloop van de coronacrisis, daarmee hebben we niet scherp wat de impact ervan op de sector is en dus ook niet op de toeristenbelastinginkomsten
Kans: 50%
Financiële impact: € 570.000
Onderbouwing financiële impact: Ervan uitgaande dat de huidige versoepeling van de coronamaatregelen doorgezet kan worden, is alleen de 1,5 meter maatregel van invloed op de toeristische sector in 2021 (immers van kracht totdat er een vaccin beschikbaar is). Hierbij doen we de aanname dat er geen opleving van het virus plaatsvindt en een eventuele recessie de sector niet ernstig negatief beïnvloedt c.q. dat deze negatieve impact wordt gecompenseerd doordat meer mensen in eigen land op vakantie gaan. In deze veronderstelde situatie kunnen verblijfsrecreatieve ondernemers wel gasten ontvangen, maar door de 1,5 meter maatregel kan niet in alle accommodaties 100% van de overnachtingscapaciteit worden benut. Een gemiddelde bezetting van 70% over de hele sector bekeken past bij dit scenario. De financiële impact van dit scenario is grofweg 30% van de begrootte toeristenbelastingopbrengst 2021, zijnde € 570.000
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Dit risico is niet te beheersen, de inkomsten uit toeristenbelasting zijn het directe gevolg van het aantal overnachtingen. Wel proberen we als gemeente en regio Venlo de sector weer zo snel en goed mogelijk in het zadel te helpen, onder andere door het pakket coronamaatregelen dat in juni door het college is goedgekeurd.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 285.000

26. Risico: BUIG budget

Toelichting risico: Het budget voor de BUIG laat de afgelopen jaren grote fluctuaties zien. Deze fluctuaties worden veroorzaakt door wijzigingen in het verdeelmodel en door aanpassingen in het macro-budget voor de BUIG.
In het voorjaar 2020 is het macro-budget voor de BUIG neerwaarts bijgesteld. De reden hiervoor was de positievere realisaties in 2019 dan vooraf door het CPB berekend. Omdat we in 2020 te maken kregen met een stijgende werkloosheid als gevolg van de corona-crisis heeft het ministerie van SZW toegezegd om het macro-budget opnieuw te bezien en af te stemmen op de realiteit. De uitkomsten daarvan zijn in oktober 2020 bekend. Dan wordt het definitieve budget voor 2020 bekend gemaakt én het voorlopige budget voor 2021. De kans is groot dat het definitieve BUIG budget voor 2021 hiervan afwijkt. Hoe groot de afwijking is, is op voorhand niet in te schatten. De berekening van het macro-budget is complex en vanwege de vele variabelen door individuele gemeenten niet te berekenen.
Kans: 50%
Financiële impact: € 500.000
Onderbouwing financiële impact: De Financiële impact: betreft een schatting op een budget van ruim € 40 miljoen. Begin oktober 2021 wordt het definitieve BUIG budget voor 2021 bekend gemaakt.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Het BUIG budget dat we van het Rijk ontvangen kunnen we niet beïnvloeden. Dit risico kunnen we alleen accepteren.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 250.000

27. Risico: Onderhoudsvoorziening vastgoed

Toelichting risico: Tweede helft 2020 wordt een aanbesteding op de markt gezet om nieuwe MJOP'S te laten vervaardigen voor het totale vastgoed eigendom van de gemeente Venlo. In deze aanbesteding worden gelijktijdig de duurzaamheidsmaatregelen mee uitgevraagd die benodigd zijn om tot duurzame en bijna energie neutrale gebouwen te komen. De uitkomst van deze inventarisatie is pas aan het einde van 2020 in beeld gebracht. Het risico bestaat dat in de nieuwe (D)MJOP's de huidige dotatie aan deze voorziening niet meer toereikend is en deze aangepast dient te worden om de meerjarige onderhoudsvoorziening op orde te houden en deze niet leeg kan lopen.
Kans: 50%
Financiële impact: € 500.000
Onderbouwing financiële impact: De basis is niet op orde. Er zullen maatregelen in beeld worden gebracht om de gebouwen in eigendom van de gemeente op een gewenst conditieniveau te brengen en te behouden, Daarnaast zal er uitvoering gegeven dienen te worden aan de duurzaamheidsambities die gemeente heeft die ook voor haar gebouwen van toepassing zijn. De financiële impact daarvan is nu nog onbekend.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Tweede helft 2020 worden aanbesteding op de markt gezet om alle gebouwen van de gemeente Venlo aan een inspectie te onderwerpen en maatregelen en financiële gevolgen in beeld te brengen. Daarmee verkrijgen we nieuw inzicht in de werkzaamheden die in onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd dienen te worden en deze op een vastgesteld conditieniveau te houden voor de toekomst. We krijgen daarmee een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning met daarin uit te voeren werkzaamheden en daarbij benodigde financiële middelen. Daarmee verkrijgen we beheer op onze vastgoed eigendommen en inzicht in de daarbij behorende financiële middelen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 250.000

28. Risico: Openbare Verlichting

Toelichting risico: In de gemeente Venlo onderhouden en beheren we alle lichtmasten en armaturen (± 22.000 stuks) en voor het gedeelte ‘oud Venlo’ ook het ondergrondse netwerk (verder VenloNet).
Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige kwaliteit van het VenloNet onvoldoende is omdat zowel de technische als economische levensduur nadert/overschreden is. Hierdoor zullen vaker storingen optreden. 70% van het VenloNet dient daarom in de komende 40 jaar te worden gesaneerd. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 50-60 jaar voor een kabel zal het saneren van kabels een doorlopende cyclus hebben.
Het programma Leefbaar Venlo staat voor een kwalitatieve en duurzame leefomgeving, door geen sanering werkzaamheden uit te voeren gaat op plekken in Venlo daadwerkelijk het licht uit.
Risico 1) Gedeeltes van een straat, gehele straten of gedeeltes van een wijk hebben geen verlichting meer, dit risico zal in 2021 gaan optreden;
Risico 2) Onveilig gevoel, kans op ongelukken en eventuele schadeverhaling;
Risico 3) Meer klachten/meldingen Openbare Verlichting met escalatie naar bestuur en of media is niet uit te sluiten.
Binnen het team is de kennis aanwezig van de staat van het VenloNet.
Er is ook ruimte om opdrachten voor saneren uit te zetten maar missen de financiële middelen. Om het VenloNet te saneren en de lopende contracten te laten uitvoeren is jaarlijks een bedrag van €400.000 nodig. Het ondergrondse VenloNet is eigendom van de gemeente Venlo en wordt beheerd volgens een standaard die netbeheerder Enexis toepast.
Kans: 75%
Financiële impact: € 300.000
Onderbouwing financiële impact: De € 300.000 is gebaseerd op een onderzoek uit 2014 waarin wordt gesteld dat 70% van het ondergronds net in 40 jaar kan worden vervangen voor een bedrag van 300.000 per jaar.
Tot 2019 was deze 300.000 structureel opgenomen in de begroting."
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Er loopt een onderzoek naar het afstoten van Venlonet met om te kunnen bepalen of dit leidt tot lagere kosten in de toekomst.
Met een voorziening kunnen de jaarlijkse kosten van 300.000 voor de noodzakelijke vervanging van delen van het ondergrondse netwerk worden gedekt.
Benodigde weerstandscapaciteit:225.000

29. Risico: BV Campus Vastgoed

Toelichting risico: De BV Campus Vastgoed is na de vervlechting (begin 2017) van de diverse entiteiten binnen het Greenport gebied, gestart met een kale vastgoed- en grondexploitatie. De uitwerking van de Campus visie was hierin nadrukkelijk niet verwerkt. Het boekjaar 2019 van de BV Campus sluit met een winst van bijna € 1,7  miljoen ten opzichte van een begroot verlies van € 2,3 miljoen. Dit resultaat bestaat voor ruim € 2,7 miljoen uit waardestijgingen vastgoed en € 295.000 aan bijzondere waardeverminderingen. Dit resultaat heeft echter geen positief effect op de liquiditeitspositie van de BV Campus Vastgoed. Om die reden is over 2019 geen dividend uitgekeerd. De vastgoed- en grondexploitatie van de BV Campus Vastgoed heeft risico's in zich voor wat betreft de te behalen resultaten.
Na oprichting van de Participatie BV (februari 2019) kunnen de positieve resultaten van de BV Ontwikkelbedrijf worden geconsolideerd met de negatieve resultaten van de BV Campus.
Resterend risico: de te behalen winsten bij de BV Ontwikkelbedrijf zijn niet groot genoeg om de verliezen bij de BV Campus op te vangen. Verder biedt de compensatiemogelijkheid van de participatie BV geen soelaas voor eventuele liquiditeitsproblemen bij de BV Campus. 
Kans: 25%
Financiële impact: € 876.000,00
Onderbouwing financiële impact: In de meerjarenraming 2020-2024 en de begroting 2020 van BV Campus Vastgoed is een risico-paragraaf opgenomen. Er zijn enkele risico’s omschreven zowel op de vastgoed- en dienstenexploitatie. Uit voorzichtigheidsoverwegingen heeft BV Campus Vastgoed geen rekening gehouden met opbrengsten van uitgiften aan derden. Daarmee is het risico op de grondexploitatie nagenoeg verwaarloosbaar. Tezamen met de geprognosticeerde in dezelfde meerjarenraming bedragen de gekwantificeerde risico's € 3,65 miljoen.
Totale financiële impact derhalve € 24% aandeelhouder * € 3,65 miljoen = € 876.000.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 219.000

30. Risico: Uitbreiding bargeterminal

Toelichting risico: Private partijen (faillissement): erfpachtcanon en royalty's worden niet langer ontvangen, waardoor kapitaallasten niet meer gedekt zijn.
Royalty's: deze zijn gebaseerd op een betaling per TEU. Indien de marktontwikkeling minder hoog is dan geprognosticeerd, leidt dit tot minder inkomsten.
Beëindiging erfpacht overeenkomst: beëindiging van de erfpachtovereenkomst na 10de jaar betekent dat de erfpachtcanon en royalty's niet langer worden ontvangen.
CEF subsidie: een bijdrage uit Brussel is inmiddels toegekend. Met de toekenning hiervan kan de gemeentelijke bijdrage in de investering worden beperkt.
Kans: 25%
Financiële impact: € 800.000
Onderbouwing financiële impact: Private partijen (faillissement): € 300.000 gebaseerd op 2 jaar erfpacht verlies
Royalty's € 200.000 (2 jaar geen royalty’s)
Beëindiging erfpacht overeenkomst € 300.000
Geen risico op lagere volumengroei containeroverslag boven de 85.000 TEU
In totaal € 0,8 miljoen.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Erfpacht overeenkomst mag eerste 10 jaar niet opgezegd worden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 200.000

31. Risico: Lagere inkomsten Registratie niet-ingezetenen (RNI)

Toelichting risico: Het risico dat lagere inkomsten gerealiseerd worden dan begroot op de registratie van niet-ingezetenen (RNI) voor het BSN.
T/m 2018 realiseerde Venlo hogere inkomsten ni dan begroot (vergoeding rijk). inmiddels is er een duidelijke afname van het aantal registraties. Steeds vaker wordt een niet-ingezetene die al in het bezit is van een BSN door werkgevers ingezet
RNI klanten zijn vrij om de RNI aan te vragen in de stad naar hun keuze. Ze kunnen terecht bij 19 gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. Ook wachttijden en openstellingstijden kunnen de keuze beïnvloeden. Landelijke ontwikkelingen zijn op dit moment diffuus. Het risico bedraagt maximaal 75 procent.
Kans: 50%
Financiële impact: € 350.000
Onderbouwing financiële impact: Niet-ingezetenen vragen sinds 2013 een BurgerServiceNummer aan bij de gemeente Venlo. 19 gemeenten zijn voor deze taak aangewezen, waardoor marktwerking ontstaat. Belangrijkste factor om het BSN in Venlo te halen is een korte wachttijd. Dit hangt samen met personele capaciteit, inrichting van de dienstverlening en de openingstijden. Indien de bezoekers vanwege een lange wachttijd besluiten om in een andere gemeente de registratie te doen, zullen de inkomsten dalen. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Afgelopen jaren heeft laten zien dat de niet-ingezetenen Venlo goed weten te vinden. In een aantrekkende economie is er veel vraag naar personeel. Het risico bestaat daaruit dat de vraag op een bepaald moment afneemt. Met een lagere vergoeding als gevolg.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Er zorg voor dragen dat de afspraak-/ wachttijd op een concurrerend niveau blijft.  Als openingstijden of personele inzet (worden) wordt beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten.
Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 175.000

32. Risico: BTW sport

Toelichting risico: Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 is het landschap van de financiering van sportaccommodaties veranderd. Het recht op vooraftrek van btw vervalt. Het is BTW die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). De aanvraag in 2019 was 1,1 miljoen aan SPUK-gelden. Voor 2021 verwachten we een gelijkluidende aanvraag.
Op basis van de eerste berichtgeving over 2019 verwachten we ca. 12% aan SPUK-inkomsten. Het maximale percentage is 17,5%, maar er bestaat ook een risico dat het percentage eenzijdig verder naar beneden worden bijgesteld.
Kans: 50%
Financiële impact: € 350.000
Onderbouwing financiële impact: De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport (exploitatielasten én investeringen) komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond van 152 miljoen beschikbaar.
Inschatting is dat de gemeente Venlo in 2021 een vergelijkbare aanvraag doet als in 2019, te weten€ 1.100.000. In de budgetten is rekening gehouden met een uitkering van 12% van het aangevraagde bedrag. Het financieel risico varieert tussen een uitkering van 0% tot 17%.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: In de begroting is rekening gehouden met SPUK-uitkering van 12%, gebaseerd op de berichtgeving over 2019. Over de inkomsten hoeft per 2019 géén btw-afdracht meer plaats te vinden. Dit compenseert voor een deel het risico. Op grond daarvan is het treffen van een voorziening niet nodig.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 175.000

33. Risico: Impact niet realiseren planning upgrade CRM

Toelichting risico: Indien de in-productiedatum van de nieuwe versie van het zaaksysteem CRM niet wordt gerealiseerd op 6 juli 2020 kan dat financiële gevolgen hebben. Het project Upgrade zaaksysteem is een deelproject onder het project PRIO.  Er is een risico op verhoogde licentiekosten: +/- € 350.000. E.e.a. heeft te maken met een verouderd licentiemodel welke z.s.m. aangepast dient te worden. Dit was geborgd binnen het project. Indien de planning niet wordt gerealiseerd zal er een inspanning moeten plaatsvinden op de bestaande CRM omgeving om de licentie aanpassingen te realiseren.
Kans: 50%
Financiële impact: € 350.000
Onderbouwing financiële impact: De verouderde bestaande zaaksysteem (CRM) omgeving zou in juli 2020 voorzien worden van de benodigde vernieuwing. Dit zowel technisch alsmede het aantal type gebruikers hiervan. Dit laatste is dan weer gerelateerd aan een licentieovereenkomst. Deze is tevens verouderd en dient ook te worden herwaardeerd. Indien deze herwaardering niet plaatsvindt met de vernieuwing van de software zal dit toch moeten plaatsvinden op de oude software omgeving. Als dat niet wordt gerealiseerd bestaat de Kans dat er een financiële correctie gaat plaatsvinden met terugwerkende kracht, met een hoogte van 350.000 euro.
Risicostrategie: Vermijden
Beheersmaatregelen: Er is een mogelijkheid om CRM2011 met licenties anders in te richten. Enkel zal de inspanning (3 FTE van 1 week) maar enkele weken nodig zijn. Dit is een onnodige inspanning als het projectresultaat zo spoedig mogelijk wordt behaald.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 175.000

34. Risico: Covid - naheffing parkeerbelastingen

Toelichting risico: Vanwege corona -covid.19 en de economische teruggang daalde het aantal bezoekers in de binnenstad die met de auto komt. Een aanzienlijk deel van de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen wordt dientengevolge niet gerealiseerd. Op dit ogenblik trekt het aantal bezoekers weer voorzichtig aan. Of het aantal blijft toenemen is diffuus. Op basis van de afgelopen periode verwachten we een jaaropbrengst te realiseren in 2021 van maximaal 150.000.
Het risico bestaat dat het aantal bezoekers opnieuw afneemt, waardoor het risico negatiever uitpakt.
Indien er landelijk een vaccin beschikbaar komt tegen Covid 19, zal het bezoekersaantal waarschijnlijk hoger zijn, waardoor het risico lager uitvalt. Hetzelfde is van toepassing, wanneer het virus niet meer actief is. Dat neemt niet weg, dat de misgelopen baten in de maanden zonder vaccin niet worden ingelopen, hetgeen hoe dan ook een daling van de inkomsten teweegbrengt.
Kans: 50%
Financiële impact: € 300.000
Onderbouwing financiële impact: De gemeente heeft een beperkte invloed op het aantal bezoekers dat met de auto naar de binnenstad komt. Het bezoekersaantal blijft achter op de begroting en de verwachting is dat de impact van covid 19 zich ook in 2021 laat zien. Op basis van de huidige bezettingsgraad verwachten we lagere baten.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen:
Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000

35. Risico: Zwembad de Wisselslag

Toelichting risico: In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het programma van eisen wordt gemaakt in 2020, in 2021 vindt de aanbesteding plaats, in 2022 wordt gestart met de bouw en in 2024 zal het nieuwe zwembad geopend worden.
Tussentijds kan het huidige zwembad ongewijzigd in gebruik blijven. Voor het noodzakelijke onderhoud is een bedrag van €428.000 beschikbaar gesteld.
Het bedrag zal voor 25% worden ingezet voor preventief onderhoud in het kader van veiligheid en voor de E en W-installaties.  De overige 75% worden ingezet voor correctief onderhoud in de komende jaren, conform adviesrapport Volantis.
Gezien de recente, niet begrote, uitgaven voor correctief onderhoud (vervanging van betegeling) bestaat het risico dat het beschikbare budget niet toereikend is.
Kans: 50%
Financiële impact: € 300.000
Onderbouwing financiële impact: De uitgaven in 2020 die niet begroot waren zorgen voor extra kosten boven op het budget van €428.000 (de begrote uitgaven conform rapport Volantis).  Voor de komende jaren is de verwachting dat er zich meer zaken voor zullen doen die niet begroot zijn.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Deze extra kosten kunnen niet voorkomen worden, het is inherent aan de leeftijd van het gebouw en de installaties. Wij blijven monitoren en afwijkingen melden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000

36. Risico: Meldplicht datalekken

Toelichting risico: De gemeente is verplicht een (ernstig) datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En soms moet de gemeente het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwikkelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Onder de AVG worden de boetebedragen aanzienlijk verhoogd, namelijk tot een maximumboete van 10 miljoen Euro.
Kans: 75%
Financiële impact: € 200.000
Onderbouwing financiële impact: Het gevolg van nalatige informatieveilgheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.
Risicostrategie: Vermijden
Beheersmaatregelen: In 2017 is de interne procedure meldplicht datalekken geïmplementeerd waardoor het eenvoudiger is om een datalek tijdig te melden. De kans op overtreding van de meldplicht is hiermee verkleind. De kans op datalekken kan verkleind worden door middel van de in het kader van informatieveiligheid en privacy te implementeren maatregelen alsmede door opleiding en bewustmaking van medewerkers.
In 2020 worden activiteiten opgestart om de bewustwording ten aanzien van datalekken te bevorderen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000

37. Risico: Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

Toelichting risico: De uitvoering van de verbouwing van het Postkantoor/MvBvD is gestart. Een klein deel van het budget (€ 200.000) is afkomstig uit een bijdrage van fondsen en sponsoren. Met in acht name van deze bijdrage kan het project binnen budget gerealiseerd worden.
Kans: 75%
Financiële impact: € 200.000
Onderbouwing financiële impact: Met in acht name van de bijdrage van € 200.000 uit fondsen en sponsoren kan het project binnen budget gerealiseerd worden, maar er is geen absolute zekerheid dat een bijdrage van deze fondsen en sponsoren volledig gerealiseerd kunnen worden.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Niet iedere aanvraag zal automatisch ook gehonoreerd worden, maar het museum was begin dit jaar al succesvol bij het aantrekken van fondsen en sponsors. Als gevolg van het Coronavirus is het uitzicht op verdere sponsoring echter omgeslagen van positief naar terughoudend. De potentiele sponsors (m.n. lokale ondernemingen) hebben last van de economische gevolgen door het virus en de maatregelen en hebben daardoor weinig aandacht voor sponsoring. Het project zal begin 2021 worden opgeleverd, er is dus nog tijd voor het behalen van de bijdrage van € 200.000. Het aanschrijven van fondsen en sponsoren zal het komende jaar geïntensiveerd worden.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000

38. Risico: Privacy

Toelichting risico: Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een meer digitale overheid stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan privacywet- en regelgeving en hebben burgers meer controle over hun eigen data dan voorheen. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacy incident (bijvoorbeeld een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims indienen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen maar tevens de individuele bestuurder. De maximale boete die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen bedraagt 20 miljoen euro. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval.
Kans: 75%
Financiële impact: € 200.000
Onderbouwing financiële impact: Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is groot. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. Als er bijvoorbeeld één brief met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden is heeft dat veel minder potentiële financiële impact dan wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op zou leggen omdat de gemeente geen verwerkingsregister heeft. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Een aantal risico's is sinds de afsluiting van een cyberriskverzekering afgedekt waardoor het restrisico minimaal is. Gezien bovengenoemde variabelen kan de financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (wettelijke verplichting) t.b.v. intern toezicht en advisering (status: gereed). Aanstelling privacy officer t.b.v. uitvoering en implementatie gestelde kaders en advisering aan proceseigenaren (status: gereed). Inventarisatie risico's in het kader van het verwerkingsregister (wettelijke verplichting) (status: inventarisatie gereed, implementatie onderhanden). Analyse risico's d.m.v. DPIA's (status: onderhanden werk). Maatregelen: aangaan van verwerkersovereenkomsten en convenanten met externe partijen (status: onderhanden werk), technische en organisatorische maatregelen (zie het risico informatieveiligheid), bewustwording en training (status: onderhanden werk), privacybeleid (status: gereed), beleggen verantwoordelijkheden, waaronder benoeming portefeuillehouder (status: gereed), inrichting privacy services (status: onderhanden werk).
Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000

39. Risico: Subsidie Upgrading Maaspoort

Toelichting risico: Op 15 april 2014 is door de Provincie een subsidie van 3 mln. verleend aan de gemeente Venlo voor de renovatie en inrichting van de Maaspoort. Beide projecten zijn door de Maaspoort uitgevoerd, waren toen al nagenoeg gereed en inmiddels afgerond. De gemeente Venlo fungeert in dit dossier als doorgeefluik van de subsidie aan de Maaspoort. Middels een subsidiebeschikking aan de Maaspoort heeft de gemeente de subsidie met de daaraan verbonden voorwaarden doorgelegd naar de Maaspoort. De Provincie heeft inmiddels de subsidie 100% in voorschot uitgekeerd waarop het college van B&W heeft besloten de subsidie door te zetten naar de Maaspoort. Hiermee is voorkomen dat de Maaspoort in liquiditeitsproblemen komt. Hoewel er gesprekken gaande zijn en er concrete afspraken zijn gemaakt hoe de subsidie te verantwoorden heeft de Maaspoort nog geen verzoek tot vaststelling van de subsidie ingediend. Onzeker is dus nog in hoeverre de Maaspoort aan alle verplichtingen uit de beschikking zal voldoen. Mocht de maaspoort niet of niet geheel aan de voorwaarden kunnen voldoen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag van de Provincie en daarmee op het vast te stellen subsidiebedrag door de gemeente aan de Maaspoort.
Binnen de te verantwoorden kosten voor de provinciale subsidie zijn naast deze twee projecten ook de kosten voor de realisatie van de Middenzaal opgenomen. Dit project is uitgevoerd door de gemeente Venlo en was eveneens nagenoeg afgerond bij het verstrekken van de subsidie. Binnen dit project heeft het College van B&W om moverende redenen binnen haar bevoegdheid besloten op onderdelen af te wijken van de aanbestedingsvoorwaarden, niet wetende dat de kosten later voor subsidie in aanmerking zouden komen. Omdat nog onduidelijk is of GS in de overwegingen van het college van B&W kan/zal meegaan bestaat het risico dat het niet voldoen aan deze voorwaarden tot een korting op de subsidie zal leiden. Ambtelijk is de situatie bekend bij de Provincie maar een formeel besluit van GS moet nog genomen worden.
Kans:10%                         
Financiële impact: € 1.500.000
Onderbouwing financiële impact: Het is lastig in te schatten wat de gevolgen kunnen zijn van een mogelijk (deels) negatief besluit van GS. Omdat de verwachting is dat ongeveer de helft van de te verantwoorden kosten volledig aan de voorwaarden voldoet is uitgegaan van 50% van de subsidie als omvang van de financiële impact.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Actieve begeleiding van de Maaspoort bij de verantwoording van de subsidie.
Ambtelijk/bestuurlijk overleg met de Provincie.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000

40. Risico: Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties

Toelichting risico: Als gevolg van de lange doorlooptijd van met name het deelproject Kaldenkerkerweg en onvoorziene kosten zijn de geraamde investeringen hoger dan oorspronkelijke voorzien. Via de Vorap 2020 is het krediet opgehoogd van € 3,77 naar € 4,52 mln. De hogere kosten worden in principe gedekt door verwachte inkomsten uit verkoop en verhuur. Omdat hierover nog definitieve afspraken met afnemers gemaakt dienen te worden is sprake van een risico.
Kans: 25%
Financiële impact: € 570.000
Onderbouwing financiële impact: indexering uitvoeringskosten € 134.000, plankosten € 100.000, beheerkosten € 90.000, handhaving €40.000.
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Voordat onomkeerbare investeringen worden gedaan in het project Kaldenkerkerweg wordt gestreefd naar meer duidelijkheid over de afname van de standplaatsen en woonwagens. Het kans op optreden van het risico wordt hierdoor beperkt
Benodigde weerstandscapaciteit: € 142.500

41. Risico: Grondexploitatie - Verwerving

Toelichting risico: De gemeente wil graag vastgoed verwerven voor een enkel project. De kans bestaat dat dit uiteindelijk voor een hoger bedrag geschiedt dan momenteel voorzien.
Kans: 25%
Financiële impact: € 500.000
Onderbouwing financiële impact:
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Goede en tijdige afspraken maken om te komen tot een acceptabele prijs voor beide partijen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 130.000

42. Risico: Huisvesting dak- en thuislozen

Toelichting risico: Uit inventarisatie van mogelijk in te brengen locaties blijkt dat per locatie circa 5 ton afgeboekt moet worden (boekwaarde, schoonmaken grond, bouw- en woonrijp maken). In de begroting wordt 250.000 opgenomen voor 1 locatie, vanuit de insteek dat we gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming van het Rijk (50 mln. op landelijk niveau), waarbij cofinanciering aan de orde zal zijn. Gaat de cofinanciering niet door of voor minder dan 50%, dan zal een andere afweging moeten worden gemaakt om aan de opgave te kunnen voldoen die door het Rijk wordt gesteld.
Kans: 50%
Financiële impact: € 250.000
Onderbouwing financiële impact: Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk de 50 miljoen, die landelijk beschikbaar komt voor het realiseren van in totaal 10.000 extra woonplekken, gaat verdelen. Ook is nog niet duidelijk of het hier om 50% cofinanciering gaat, of een ander percentage. Uitgaande van het feit dat een locatie 5 ton kost om in te brengen, verwachten we 50% cofinanciering vanuit het Rijk, dus 250.000 euro. Mocht het Rijk anders besluiten, heeft dit financiële gevolgen om toch aan de opgave die door het Rijk wordt gesteld te kunnen voldoen.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen:
Benodigde weerstandscapaciteit: € 125.000

43. Risico: Taakstelling WMO

Toelichting risico: De begrote bedragen op de diverse Wmo-producten zijn naar onze mening realistisch geraamd en omvatten een stevige opgave tot transformatie: meer problemen eerder oppakken in het voorliggend veld tegen lagere kosten, minder doorzetten naar maatwerkvoorzieningen. De aangedragen extra maatregelen zijn hier nog een schepje bovenop. Deze maatregelen vragen van wijkteams en aanbieders/zorgverleners partijen extra of andere inzet en kunnen daarnaast negatieve gevolgen voor inwoners/cliënten hebben.
Het is de vraag of alle betrokken partijen in staat zijn om de noodzakelijke extra c.q. andere inzet te leveren. De kans is reëel dat er bijvoorbeeld bij begeleiding individueel wachtlijsten ontstaan. Ook is de vraag of er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden die bij hulpvragen kunnen worden ingezet.
Het aanvragen van een Wlz-indicatie wordt vaak uitgesteld totdat het echt niet meer anders kan omdat de mantelzorger(s) en het ondersteunend systeem het niet meer aankunnen. Soms spelen ook financiële motieven een rol. In tegenstelling tot de Wmo is voor de Wlz namelijk een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd, die flink kan oplopen.
Nog niet alle genoemde maatregelen zijn gedetailleerd uitgewerkt. Voor de extra maatregelen ten aanzien van pgb's is wijziging van de verordening en dus een besluit van de raad nodig. Bij de verdere uitwerking kan blijken, dat sommige maatregelen niet of niet volledig te realiseren zijn, of minder effect sorteren dan verwacht. Tenslotte zijn voor sommige maatregelen overgangsregelingen nodig, waardoor deze niet meteen het te bereiken effect volledig sorteren.
Kans: 50%
Financiële impact: € 250.000
Onderbouwing financiële impact: Enkele van de extra maatregelen zullen negatieve gevolgen hebben voor Wmo-cliënten: wachtlijsten, ander aanbod dan gewenst, of doorverwijzing naar de Wlz terwijl ze dat (nog) niet willen. Andere extra maatregelen hebben gevolgen voor aanbieders: zij zullen niet in alle gevallen de in hun ogen passende ondersteuning op het goede moment kunnen bieden.
De extra maatregelen voor pgb's hebben financiële gevolgen voor pgb-aanbieders, mogelijk valt hierdoor een deel van het pgb-aanbod weg. Pgb-gebruikers moeten in dat geval terugvallen op aanbod zorg in natura. De vraag is of dat in alle gevallen voldoende passend is.
Risicostrategie: accepteren
Beheersmaatregelen: Alert en scherp relatiebeheer, zowel bij aanbieders in het voorliggend veld als bij aanbieders van maatwerkvoorzieningen;
Deze extra maatregelen vragen ook inzet van de sociale wijkteams.
Daarvoor is nodig dat daar voldoende capaciteit beschikbaar is voor:
- goede regievoering;
- (door)ontwikkelen vaardigheden om snellere doorverwijzing naar de Wlz bespreekbaar te maken en zo nodig af te dwingen;
Goede communicatie over extra maatregelen pgb's naar cliënten en naar aanbieders."
Benodigde weerstandscapaciteit: € 125.000.

44. Risico: Informatieveiligheid

Toelichting risico: Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving en vanuit bedrijfscontinuïteit. Risico's zijn aanwezig in de vorm van bijv. hackers die in onze systemen kunnen komen (aanvallen van ransomware). Gevolgen hiervan kunnen zijn: verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit privacywetgeving.
De gemeente Venlo is verplicht te voldoen aan de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het normenstelsel voor informatiebeveiliging dat geldt voor de gehele overheid.
Kans: 50%
Financiële impact: € 200.000
Onderbouwing financiële impact: Onvoldoende beveiliging kan leiden tot uitval van dienstverlening. Een ransomeware aanval kan leiden tot herstelkosten en aanverwante kosten om de dienstverlening weer te herstellen.
Risicostrategie: Vermijden
Beheersmaatregelen: Het project Informatieveiligheid zal in 2020 doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen zoals gesteld in het plan Informatieveiligheid 2020. Doel is om het project te beëindigen en de werkzaamheden in de lijnorganisatie in te bedden. Implementatie van verplichtingen voortvloeiend uit de BIO krijgt voorrang in 2020. Hieronder vallen ook de dataclassificaties en risicoanalyses. Tevens wordt de cyberverzekering gecontinueerd voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als voorwaarde geldt dat wij onze beveiliging goed op orde moeten hebben.
In 2020 wordt tevens de campagne I-Bewustzijn opgestart, om de bewustwording voor informatiebeveiliging en privacy onder de medewerkers te vergroten. Dit traject bestaat uit een nulmeting, kennissessies en een e-learning die elke medewerker gaat volgen.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 100.000

45. Risico: Oud-Wethouders

Toelichting risico: Risico dat de huidige omvang van de voorziening met betrekking tot pensioenuitkeringen voor oud-wethouders en nabestaanden (APPA) en het budget voor wachtgeld en arbeidsongeschiktheid oud-wethouders onvoldoende toereikend is om aan de verplichtingen in 2021 en nog onzekere toekomstige verplichtingen te voldoen.
Kans: 25%
Financiële impact: € 350.000
Onderbouwing financiële impact:(nog in afwachting van actuariële berekeningen van Raet,
verwacht 25 juni a.s.)
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Begeleiding naar en sturen op een andere betaalde functie voor oud-wethouders met een wachtgelduitkering. Met betrekking tot APPA-pensioenverplichting is Venlo afhankelijk van de extern opgestelde actuariële berekeningen waarin factoren die leiden tot een extra stortingen in de voorziening niet beïnvloedbaar zijn (o.a. rekenrente, gehanteerde sterftetabel, AOW-leeftijd)
Benodigde weerstandscapaciteit: € 87.500

46. Risico: Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep

Toelichting risico: Binnen de begroting van de gemeente Venlo worden diverse inkomsten geraamd welke afhankelijk zijn van externe factoren. Daaronder vallen ook de inkomsten uit de bouwleges. Minder vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen dan geprognosticeerd kunnen leiden tot lagere inkomsten uit de leges dan verwacht. Ook kan het zijn dat er door bezwaarprocedures en/of oninbare debiteuren minder geld binnenkomt of zelfs terugbetaald moet worden. Dit soort risico's kunnen over jaarschijven heengaan, omdat bezwaar- en/of inningsprocedures soms doorlopen naar het nieuwe jaar. Daarbij gaat het soms over grote projecten waarvoor dan ook hoge legesinkomsten staan geraamd.
Kans: 25%
Financiële impact: € 250.000
Onderbouwing financiële impact: De € 250.000 betreffen de bouwleges die zijn gefactureerd aan, maar waarvoor de vorderingen nog niet zijn voldaan omdat de bezwaar/beroepsprocedures nog lopende zijn.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Beheersmaatregelen: zijn niet mogelijk. De legesverordening vereist dat de gemeente leges in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Na facturatie staat nog altijd de mogelijkheid open tot bezwaar/beroep. Gezien de doorlooptijd van deze procedures komt het voor dat deze over jaarschijven heen gaan.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 62.500

47. Risico: Rente

Toelichting risico: De financieringsrente voor gemeenten is al enige tijd substantieel lager dan onze interne rekenrente. Intern werd bij investeringsaanvragen voor nieuwe financieringen rekening gehouden met 2,5%. Met ingang van de begroting 2021 wordt dit percentage verlaagd naar 2%. Aangezien deze lagere rente nog gerealiseerd moet gaan worden op het moment dat de financieringen daadwerkelijk worden afgesloten voor de investeringen in de jaren 2021 en verder wordt voor deze renteaanpassing vergezeld van een risicomelding. Het risico bestaat eruit dat de rente met 1% stijgt ten opzichte van de geraamde 2%.
Kans: 10%
Financiële impact: € 570.000
Onderbouwing financiële impact: Een procent verhoging van de rente van 2,00% naar 3,00% zou cumulatief leiden tot €570.000 meer structurele rentelasten. In het weerstandsvermogen wordt eenmalig rekening gehouden met dit bedrag.
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: De rente is niet beïnvloedbaar. Een eventuele stijging zal moeten worden geaccepteerd.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 57.000

48. Risico: Gladheidsbestrijding

Toelichting risico: In de begroting is rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).
Kans: 10%
Financiële impact: € 400.000
Onderbouwing financiële impact: Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 90.000. In 2011 (strenge winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Geen
Benodigde weerstandscapaciteit: €40.000

49. Risico: Rijbewijzen

Toelichting risico: Landelijk loopt er een pilot bij 15 gemeenten (o.a. Arnhem). Doel van de pilot is de verwachting dat de aanvraag van de vernieuwing/ verlenging van rijbewijzen niet eerder dan 2022 zodanig te digitaliseren dat de klant bij de fotograaf zijn aanvraag doet. Het in ontvangst nemen blijft mogelijk in eerste instantie nog wel bij de gemeente. Hoewel er ook een pilot is aangekondigd voor het rechtstreeks vanuit de RDW aan huis uitreiken. De eerste aanvragen-rijbewijzen (circa 1.000 per jaar) blijven sowieso (volledig) bij de gemeente. Dat geldt eveneens bij verlies/ diefstal van het rijbewijs. Wellicht komt daar nog een groep inwoners bij. Op dit moment blijkt, dat nog niet alle inwoners van de pilotgemeenten gebruik kunnen maken van de online verificatie, als zij hun rijbewijs willen vernieuwen. Het totaal aantal verstrekte rijbewijzen in Venlo bedroeg in 2019 11.625.
Lagere legesinkomsten. Personeel vrijmaken voor andere taken.
https://www.digid.nl/over-digid/app/controle-identiteitsbewijs "
Kans: 10%
Financiële impact: € 319.000
Onderbouwing financiële impact: De gemeente zal indien de pilot succes vol is en 1-op-1 landelijk tot aanpassen van het vernieuwen van het rijbewijs leidt, maximaal 90 % van de gemeenteleges rijbewijzen mislopen (afhankelijk van het scenario).
Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen: Daar staat op termijn mogelijk deels een besparing tegenover als gevolg van een wijziging van de openingstijden en, of personeel verloop.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 31.900

50. Risico: Extra uitgaven a.g.v. het niet voldoen aan de wettelijke norm

Toelichting risico: Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.
Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw- en milieuregelgeving en het toezicht houden op de Waterwet, wordt bewust het risico gelopen om niet volledig te voldoen aan de wettelijke norm. Wij kiezen voor een minimaal, maar verantwoord uitvoeringsniveau. Omdat het niet mogelijk is én niet nodig is om alles 100% te toetsen en te controleren. De wet VTH biedt ook de mogelijkheid om op basis van een risicoanalyse van de fysieke leefomgeving prioriteiten te stellen. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheidskwesties wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zich dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2021 wel voordoet.

Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Provincie Limburg als interbestuurlijk toezichthouder dat de gemeente wettelijke taken niet volledig uitvoert.
Wanneer er sprake is van pieken in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen ontstaat het risico dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden besloten. Dit risico is vanaf 2020 ondervangen door het inrichten van flexibele schil in de vorm van een raamovereenkomst voor inhuur. In het laatste kwartaal van 2021 verwachten we een piek in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen (m.n. activiteit bouwen) omdat burgers en bedrijven nog onder het oude regime van de Wabo willen vallen.
Kans: 10%
Financiële impact: € 200.000,00
Onderbouwing financiële impact:
Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen: Meer flexibiliteit nodig om de taken conform wettelijke taken uit te voeren.
Benodigde weerstandscapaciteit: € 20.000

 

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57