Begroting 2021 - 2024
portal

Dit is de programmabegroting 2021-2024.

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Venlo niet alleen een enorme stap vooruit gezet wat betreft haar financiële gezondheid, maar ook haar vermogen om te (kunnen) sturen op de belangrijkste opgaven verder verbeterd.

De strategische opgave van Venlo is om haar aantrekkingskracht als aantrekkelijke woon-, werk-, onderwijs- en verblijfsstad (verder) te versterken en verder uit te bouwen. Dat op zichzelf is geen unieke opgave. De wijze echter waarop we daar in Venlo invulling aan geven en welke accenten we daarbij zetten, is dat nadrukkelijk wel.

Ook, of misschien zeker nu, in tijden waarin het economisch minder gaat en er van de (lokale) overheid initiatieven (mogen) worden verwacht die ervoor zorgen dat we niet alleen onze focus houden op het vergezicht 2030, maar ook op het in stand houden van belangrijke voorzieningen, economische dynamiek en werkgelegenheid. En over de bestuurlijke balans tussen beide, tussen de maatregelen die betrekking hebben op het heden en investeringen voor de toekomst, daar gaat deze begroting over.

Halverwege deze raadsperiode maken we met elkaar voorzichtig de balans op en kijken we vooruit naar de resterende anderhalf jaar die nog voor ons ligt. Veel van de ambities uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd, niet in de laatste plaats de  verbetering van onze financiële positie. Daarnaast zijn er zaken opgepakt die niet in dit akkoord stonden, zoals bijvoorbeeld de investeringen in het nieuwe zwembad of de ontwikkelingen op Sportpark Vrijenbroek.

Dat we er steeds beter in slagen om gedurende het jaar (bij) te sturen blijkt ook uit de resultaten. Voor het tweede opeenvolgende jaar sloot de jaarrekening (2019)  met een positief resultaat en met een goedkeurende accountantsverklaring.

Onze uitgangspositie is daarmee zodanig dat we mogen verwachten dat we als gevolg van de (waarschijnlijk) kortdurende recessie waarin we ons bevinden, niet opnieuw in de financiële problemen komen. Dit laat onverlet dat we, gegeven autonome ontwikkelingen, reeds aangegane verplichtingen en niet in de laatste plaats onze eigen ambities opnieuw bewuste keuzes hebben moeten maken. Keuzes die zo goed mogelijk aansluiten op de meegegeven kaders en keuzes die aansluiten op de feitelijke, onzekere situatie waarin we verkeren.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 09:58:50 met de export van 10/08/2020 09:50:09