Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage V Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2019

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2019 (Totaal 2+3-4)

1

2

3

4

5

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

424.151

375.071

35.000

23.129

386.942

Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

NB

8.363

2.420

5.943

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

14.038

9.766

134

2.062

7.838

TOTAAL GENERAAL

438.189

393.200

35.134

27.611

400.723

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57