Begroting 2021 - 2024
portal

Programma's en Algemene middelen

1. Gezond en actief Venlo

Inleiding

Het programma 'Gezond en Actief Venlo' is een omvangrijk programma waarin invulling wordt gegeven aan een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.

Hoofddoel van het programma is het bieden van passende ondersteuning aan inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders. Ondersteuning met name op het vlak van onderwijs, participatie, jeugd, Wmo en sport. Dit  wordt nader uitgewerkt in 4 programmalijnen (Ontplooiing, Gezond & Vitaal, Meedoen en Zelfredzaamheid) die een sterke relatie met elkaar hebben. Zo dragen activiteiten in de programmalijn Ontplooiing eraan bij dat iedereen zich voldoende kan ontwikkelen, met name via onderwijs. Met de programmalijn Gezond en Vitaal wordt iedereen de mogelijkheid geboden om voldoende te bewegen, te sporten en andere activiteiten te ondernemen die bijdragen aan een positieve gezondheid. De programmalijnen Meedoen en Zelfredzaamheid bieden, waar echt nodig, ondersteuning zodat iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

In 2021 wordt een overkoepelend beleidskader sociaal domein in besluitvorming gebracht. Dit beleidskader wordt samen met de inwoners en partners opgesteld.  Onderdeel van dit kader zijn de beleidsambities en de daarbij passende doelstelling voor de komende jaren. Uiteraard wordt hierin ook de financiële opgave binnen het programma meegewogen. Vanaf 2022 wordt een en ander verder vertaald in dit programma.

Binnen het programma wordt gewerkt aan de transformatie binnen het sociaal domein: de beweging naar de voorkant. Daar waar inwoners naar vermogen voor zichzelf en elkaar zorgen. Daar waar collectieve en algemene voorzieningen laagdrempelig toegankelijk zijn en zijn toegesneden op de wijk en de buurt waarin ze zich bevinden. En de beweging waarbij het gebruik van maatwerkvoorzieningen kan worden voorkomen of beperkt, of kan worden vervangen door algemene voorzieningen zodat we duurzaam passende ondersteuning kunnen blijven bieden aan onze inwoners. Voorkomen kan zowel door de inzet van meer algemene voorzieningen als door middel van preventieprojecten.

Bij de manier waarop wij invulling geven aan onze (wettelijke) taken houden wij rekening met een aantal uitgangspunten zoals de veranderende rol van onze inwoners en maatschappelijke partners. Daarnaast hanteren wij het model van zelfsturing. De uitdaging daarbij is om aan te sluiten op de kracht van bewonersinitiatieven en alleen daar een bijdrage te leveren waar die echt nodig is.

Bij een veranderende rol van de gemeente past ook het integreren van het gedachtengoed van prestatiedenken in de inkoop van onze voorzieningen. Vanuit deze principes geeft de gemeente Venlo aan 'wat' er moet worden bereikt aan maatschappelijke effecten en/of doelstellingen door de ingezette ondersteuning. De aanbieder op zijn beurt geeft aan 'hoe' hij hieraan een bijdrage kan leveren. Voor de verschillende vormen van ondersteuning zal worden onderzocht welke inkoopmethodiek hierbij het best passend is. We doen dit zoveel als mogelijk samen met de regio.

In nauwe samenwerking met informele organisaties en initiatieven, willen wij komen tot één samenhangend geheel aan algemene voorzieningen. Een stevige sociale basis, aansluitend op de kenmerken en behoeften van een wijk. Daarnaast willen we de sociale basis verbreden. We brengen daarvoor waar mogelijk ook maatwerkvoorzieningen over naar de sociale basis.

Aanvullend willen wij inzetten op maatwerk achter de voordeur. Hiermee bedoelen wij het onderzoeken van de mogelijkheden om de maatwerkvoorzieningen die inwoners in hun eigen leef- en woonomgeving worden geboden, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en wijkverpleging, beter op elkaar af te stemmen.

De gemeente Venlo heeft ook een regionale taak, namelijk het bieden van passende zorg en ondersteuning op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en opvang slachtoffers van huiselijk geweld. Als gevolg van de beoogde toekomstige doordecentralisatie van deze taken zijn wij met regionale partners in gesprek om deze beweging goed vorm en inhoud te geven.  Verder werken we ook in regionaal verband samen aan de ambities uit de regiovisie aanpak huiselijk geweld kindermishandeling.  
Ook wat betreft de arbeidsmarkt staat de regio Noord-Limburg centraal. De gemeenten in Noord-Limburg werken hier samen met het UWV en SW-bedrijven. Samen met de sociale partners is een Werkbedrijf opgericht.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

245.326

56,1 %

Baten

70.317

16,1 %

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57