Begroting 2021 - 2024
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat mag het kosten?

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)

Bedragen x € 1.000

Naam

U/V

Rendabel /

Krediet

Voorportaal

Onrendabel

2021

2022

2023

2024

Programmalijn Gezond en vitaal

Herontwikkeling Vrijenbroek

U

O

2.381

Buitensportaccommodatiebeleid

U

O

-250

Nieuwbouw sporthal Gulick

U

O

500

4.340

Nieuwbouw zwembad De Wisselslag

V

O

15.000

Programmalijn Ontplooiing

Renovatie Mytylschool Ulingshof

V

O

1.349

Renovatie OJBS De Toermalijn

V

O

1.246

Uitbreiding Groeneveldschool

U

O

1.051

Renovatie basisschool De Springbeek

V

O

993

Renovatie basisschool De Schalm

V

O

955

Renovatie Titus Brandsmabasisschool

V

O

254

Renovatie Mytylschool Ulingshof

V

O

232

Renovatie basisschool De Springbeek

V

O

219

Renovatie De Meule

V

O

215

Renovatie SBO Kerobei (De Lings)

V

O

192

Renovatie basisschool Sint Martinus

V

O

166

Renovatie OJBS De Toermalijn

V

O

163

Renovatie Groeneveldschool

V

O

163

Renovatie Rudolf St. Educare

V

O

157

Renovatie basisschool De Schalm

V

O

125

1e inrichting OLP en meubilair De Taalbrug

U

O

115

Renovatie basisschool St. Willibrordus

V

O

1.371

Renovatie basisschool De Klingerberg

V

O

982

Programmalijn Meedoen

WMO Hulpmiddelen

V

O

750

750

750

750

Totaal 1. Gezond en actief Venlo

10.978

3.103

5.090

15.750

Hierboven treft u voorstellen aan voor nieuwe, uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. In de begrotingsteksten zelf treft u de toelichting op de bedragen aan. Het betreft voornamelijk voorstellen op het vlak van sportaccommodaties en onderwijsaccommodaties.

Belangrijk is dat u weet dat dit de nieuwe investeringsbedragen zijn. De reeds gevoteerde investeringsbedragen in bijvoorbeeld onderwijsgebouwen, maar ook bijvoorbeeld fase 1 van Vrijenbroek zijn reeds opgenomen in de begroting en treft u hier niet opnieuw aan.

De grootste bedragen betreffen de nieuwbouw van sporthal Gulick, fase 2 van Vrijenbroek en het nieuwbouwkrediet voor het zwembad. Deze worden in de teksten verder toegelicht.

In de paragraaf onderwijshuisvesting treft u de toelichting aan op de onderwijshuisvestingsbedragen. Hierin worden zowel de reeds bestaande kredieten als de toevoegingen (conform tabel hierboven) benoemd.

Tot slot is er een krediet WMO hulpmiddelen. Dit is een jaarlijks investeringsbudget voor hulpmiddelen WMO.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57