Begroting 2021 - 2024
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat willen we bereiken?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is een gezond en actief Venlo. Wij bieden onze inwoners passende ondersteuning binnen de vastgestelde financiële kaders.

Het programma kent de volgende programmalijnen (subdoelen):

a. Gezond en Vitaal
b. Ontplooiing
c. Meedoen
d. Zelfredzaamheid

Met de programmalijn Gezond en Vitaal willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze inwoners. Er aan bijdragen dat inwoners gezond en vitaal zijn en blijven, zodat de inzet van zorg en maatwerkvoorzieningen minimaal is.

Hiervoor is het verbeteren van de positieve gezondheid van onze inwoners van belang waaronder het stimuleren van bewegen en versterken van onze sportieve omgevingen. Activiteiten hebben een positieve invloed op de doelstellingen van diverse andere programmalijnen, zoals meedoen (vitale buurten en verenigingen) en ontplooiing (opleiding) en vice versa.

Met de programmalijn Ontplooiing willen we onze inwoners in staat stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Primair en voortgezet (speciaal) onderwijs is hierbij een belangrijke pijler.

Met de programmalijn Meedoen stimuleren we dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving, iets voor een ander betekent en voor zover mogelijk zelfstandig in inkomen voorziet. Inwoners werken idealiter samen aan hun toekomst en helpen elkaar indien nodig. Deelnemen aan de samenleving is afhankelijk van de situatie van een inwoner. Daar waar betaald werk nog een stap te ver is, spelen algemene voorzieningen een grote rol. Ondersteunende factoren zijn de gemeenschapsaccommodaties, inkomensondersteuning en als vangnet het armoedebeleid.

Met de programmalijn zelfredzaamheid willen we dat de ondersteuning geboden wordt die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57