Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Financiële positie

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

2.500

2.477

5.084

3.960

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-2.326

-2.255

-4.955

-3.960

Begrotingssaldo na bestemming

174

222

129

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-619

-38

-1.218

-90

Structureel begrotingssaldo

792

259

1.346

90

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57