Begroting 2021 - 2024
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

Programmalijn 1: Dienstverlening
 
In de stadspeiling hebben we gezien dat het vertrouwen van onze inwoners in het bestuur de afgelopen twee jaar weer iets is toegenomen. Dat herstel is kwetsbaar en verdient wat ons betreft een vervolg te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat een verdere verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners kan bijdragen aan stabilisatie van dit vertrouwen of mogelijk zelfs van verdere groei.

De maatschappij is veranderd in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet Digitale Overheid is in 2019 van kracht geworden en in 2021 zullen de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur en in 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Ook zijn de verwachtingen en de eisen van de burger ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening van (semi-)overheid veranderd. We spelen hierop in door steeds meer datagedreven te gaan werken en gebruik te maken van klantfeedback. Voor onze burgers en bedrijven moeten deze inspanningen merkbaar leiden tot kortere wachttijden, minder doorverbinden en meer service.

We bedienen inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’. Hiertoe brengen we onze digitale systemen ten behoeve van telefonie en klantgeleiding op orde, en worden processen ten behoeve van (klacht)meldingen efficiënter ingericht. Email, sociale media en live chat krijgen steeds meer een vaste plek, en ook fysieke openingstijden worden verder verruimd. We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen.

Niet het Stadskantoor, maar de wijk is het middelpunt van Venlo. We zijn deze coalitieperiode met de samenlevingsagenda daarom een nieuwe koers ingeslagen: dichter bij de mensen en meer in overleg met onze inwoners. We werken inmiddels aan een breed palet aan maatregelen in alle wijken en dorpen die Venlo rijk is. Dit gaan we verder intensiveren met bewonersinitiatieven, het actief betrekken van de samenleving op dorp-, wijk- en straatniveau en met de wijkakkoorden uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het wijkgericht samenwerken krijgt meer ruimte!

Een goed voorbeeld is de wijk Vastenavondkamp waar we met onze partners in de wijk, de provincie Limburg en de woningcorporaties Woonwenz en Antares flink gaan investeren in leefbaarheid en fysieke kwaliteit.

Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is erop gericht om inwoners en bezoekers in onze regio beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Het betreft een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. De financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de vijftien gemeenten gedragen. Wij maken ons daarom binnen deze gemeenschappelijke regeling sterk om de invloed van de deelnemende gemeenten, en van Venlo in het bijzonder, te vergroten. Zodat deze beter aansluit op onze gemeentelijke ambities en plannen, meer recht doet aan onze financiële inbreng van bijna € 12 mln. alsook aan onze rol als centrumgemeente.

Het kader voor de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2019-2022. We geven op basis hiervan uitvoering aan drie prioriteiten: Adresgerelateerde problematiek, Veiligheid en Zorg (inclusief personen met verward gedrag en jeugd) en ondermijnende criminaliteit. Net als in de voorafgaande jaren wordt in samenwerking met de veiligheidspartners een plan van aanpak opgesteld met maatregelen die voortvloeien uit de genoemde prioriteiten. In 2021 intensiveren we het informatiegestuurd werken, zodat we nog beter in staat zijn om onze capaciteit daar in te zetten waar die het meest nodig is. Ter preventie van misbruik van adresgerelateerde fraude blijven we investeren in de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP). Wat betreft het cameratoezicht voorzien we in 2021 de geplande vervanging van apparatuur.

Programmalijn 3: Wonen
 
In 2020 is de regionale woonvisie vastgesteld met als belangrijkste opgave om de regionale woningvoorraad en de huishoudensontwikkeling beter op elkaar te laten sluiten. Om steeds meer verschillende doelgroepen zoals zorgbehoevenden, internationale werknemers en woonwagenbewoners goed te kunnen huisvesten. In 2021 gaan we deze onderwerpen doorvertalen naar onze specifieke lokale situatie in de Woonvisie Venlo. Daarin worden ook thema’s uitgewerkt als inclusieve samenleving, zorg, wooncarrière, verduurzaming, maatwerk in wijken en dorpen, en nieuwe vormen van woningbouw.

Uiteraard heeft ook het relatiebeheer met woningcorporaties in 2021 de aandacht. We leggen de doelstelling van een passend (sociaal) woningaanbod bestaande uit sloop, renovatie en nieuwbouw voor huidige en toekomstige inwoners van Venlo, vast in prestatieafspraken. Nieuwbouw krijgt daarnaast vorm door middel van zowel zeer kleinschalige plannen van 1 à 2 woningen, alsook grotere plannen, zoals Q4 of het Kazerne Kwartier.

De  woonlasten worden voor de resterende duur van deze collegeperiode (nominaal) niet meer verhoogd. We zetten de (te verwachten) inkomsten uit de areaaluitbreiding OZB daarvoor in. Indien dit onvoldoende blijkt passen we bij de OZB de verhouding tussen woningen en niet-woningen aan (verschuiving van de OZB  woningen naar niet-woningen).

Programmalijn 4: Omgeving

Een belangrijk visitekaartje van de stad is de openbare ruimte. We willen dat de kwaliteit van de openbare ruimte mooi aansluit bij de omgeving. Voor de beleving van openbare ruimte is bepalend hoe mooi en hoe schoon zij is. In de gesprekken die we voeren met burgers en bedrijven blijkt dat de staat van de openbare ruimte niet in alle gevallen voldoet aan de gewenste kwaliteit. Daarvoor hebben de financiële middelen de afgelopen jaren te lang en te zwaar onder druk gestaan. We willen samenhang in het gebruik, de inrichting en het onderhoud van alle grote en kleine aanpassingen in de openbare ruimte versterken. Daarom gaan we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Waar nog steeds overlast en schade ontstaat door illegaal vrachtwagenparkeren op bedrijventerreinen, intensiveren wij de handhaving.

We leggen de gewenste kwaliteit vast in een Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR) en een daarbij behorend Integraal Beheerplan voor de Openbare Ruimte (IBOR). We investeren weer in (duurzaam) bedrijfsmaterieel en zetten de in 2020 ingezette inhaalslag onderhoud openbare ruimte stevig door. Dit geldt voor groenstructuren en bestratingen maar bijvoorbeeld ook voor speelplekken. We zoeken aansluiting bij de ambitie van de provincie Limburg om 1 miljoen bomen te planten. We gaan historische laanstructuren, zoals in Arcen, weer in ere herstellen. We kijken daarbij hoe we kunnen aansluiten op de duurzaamheidsambities uit de Agenda Groen en Water.

Het op orde krijgen van de basis openbare ruimte legt een substantieel structureel beslag op de algemene middelen. De incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond wordt, vooruitlopend op het vast te stellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte, daarom gereserveerd  ten gunste van een in te stellen voorziening 'Basis op orde openbare ruimte' tot een bedrag van € 3.160.000. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt.

Programmalijn 5: Bereikbaarheid

 

Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden een moderne visie op een duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen in Noord-Limburg. Voor Venlo moet hierin geborgd worden dat de stad zich als een economisch goed bereikbare én veilige entiteit kan ontwikkelen.

2021 zal vooral in het teken staan van het opstellen van de toekomstvisie parkeren. Dit betreft een visie op parkeren voor de gehele gemeente Venlo, met uiteraard speciale aandacht voor de stadsdeelcentra en de toeristische trekpleisters, maar óók voor het parkeren in de dorpen en woonwijken. Deze visie moet de basis bieden voor een toekomstbestendig parkeerproduct en zal worden opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, zoals inwoners, ondernemers en bezoekers. Financieel zien we eveneens een stevige uitdaging op ons af komen. Als gevolg van het inkrimpen van het areaal straatparkeren lopen de komende jaren de parkeeropbrengsten voor de gemeente flink terug. In de nieuwe parkeervisie zullen we derhalve meer dan voorheen aandacht hebben voor de financiële gevolgen van beleidskeuzes en maatregelen.

Wat betreft verkeersveiligheid willen we de komende jaren weer pro-actief aan de slag. Al enkele jaren zien we helaas de ongevalscijfers toenemen, nadat we jarenlang een dalende trend zagen. Derhalve zullen we vanaf 2021 meer gaan investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hiertoe zal, net als voor parkeren, een deeluitwerking worden opgesteld van Trendsportal op het thema verkeersveiligheid. Hierbij sluiten we als Venlo aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Rijk waarbij het mogelijk is om subsidie aan te vragen. Dit doen we niet alleen door fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, we zetten ook vooral in op gedragsbeïnvloeding en educatie. Ook voor wat betreft verkeersveiligheid kijken we naast de ongevalscijfers ook nadrukkelijk naar wat burgers in de samenlevingsagenda hebben benoemd als knelpunt. Samen met de regio wordt een “Veilig op de weg”- aanpak ontwikkeld waarbij de gemeente samen met inwoners werkt aan een gedragsgerichte aanpak. Deze aanpak zal o.a. worden ingezet bij veiligheidsvraagstukken uit de samenlevingsagenda’s.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57