Begroting 2021 - 2024
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat willen we bereiken?

De ambitie van dit programma is betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren (dienstbaar, schoon, heel en veilig).

Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

a. Dienstverlening
b. Openbare orde en Veiligheid
c. Wonen
d. Omgeving
e. Bereikbaarheid

De programmalijn Dienstverlening heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten

De programmalijn Openbare orde en Veiligheid heeft als doelstelling dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen en zijn in Venlo.

De programmalijn Wonen heeft  als dat doelstelling dat een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd.

De programmalijn Omgeving heeft als doelstelling dat een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd

De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd.

Relatie met de Regiovisie, Regionale Investeringsagenda en Regiodeal
Het programma heeft ook een regionale component en sluit daarmee aan op de doelstellingen van de Regiovisie Noord-Limburg 2040 en de uitwerking van deze visie in de Regionale Investeringsagenda en Regiodeal.

Vanuit het programma wordt een actieve bijdrage geleverd aan drie van de zes regionale thema’s (en bijbehorende regionale icoonprojecten) in de regionale visie en investeringsagenda, onder andere:

  • Vitaal & Gezond: benutten van de kracht van gemeenschappen en ruimte voor nieuwkomers
  • Landelijk gebied: aanpak ondermijning
  • Mobiliteit & Logistiek: mobiliteit is duurzaam, veilig en altijd beschikbaar voor iedereen

Ook wordt een actieve bijdrage geleverd aan het thema "Tegengaan van Ondermijning" uit de Regiodeal

Afspraak in het coalitieakkoord
Het verbeteren van de leefbaarheid is een belangrijk thema in het coalitieakkoord ‘Samen Venlo Veranderen 2018–2022'. Tegelijkertijd is leefbaarheid ook een breed begrip: het gaat immers om wonen en voorzieningen, inrichting en gebruik van de openbare ruimte, en ook om het veiligheidsgevoel en betrokkenheid van onze inwoners. Via een breed gedragen samenlevingsagenda worden bewonersinitiatieven gestimuleerd. Dit vraagt om een integrale aanpak en een hechte samenwerking met al onze partners.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57