Begroting 2021 - 2024
portal

Algemene middelen

Wat mag het kosten?

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Baten

Financiering

10.017

10.058

10.070

10.099

Onroerende zaakbelasting

39.613

38.841

39.041

39.191

Overheadkosten

172

172

172

172

Overige alg dekkingsmiddelen

2.773

600

Overige belastingen

2.514

2.578

2.578

2.578

Uitkeringen gemeentefonds

239.469

238.225

236.531

234.751

Totaal baten

294.559

290.475

288.393

286.791

Lasten

Financiering

11.212

16.084

16.301

16.356

Overheadkosten

40.363

39.846

39.990

39.754

Overige alg dekkingsmiddelen

5.851

3.109

3.714

2.773

Overige belastingen

1.292

1.292

1.292

1.292

Post onvoorzien

539

539

539

539

Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

59.257

60.871

61.835

60.713

Saldo algemene dekkingsmiddelen

235.303

229.604

226.557

226.078

Bedragen x € 1.000

Begrotingsvoorstellen 2021-2024
Algemene middelen

2021

2022

2023

2024

Gemeentefonds / taakmutaties meicirculaire 2021 (RIB 2020-98)

-11.665

-11.419

-11.468

-11.538

Verhoging deelnemersbijdrage ICTNML

-254

-254

-254

-254

Verschuiving personele inzet

-242

-242

-242

-242

Extra reservering herijking subsidies

-174

-222

-129

Voldoen aan kwaliteitseisen en doorontwikkeling GEO registraties

-126

Datagedreven werken IM

-120

-50

-50

-50

Financiële rechtmatigheid College

-103

-103

-103

-103

Vrijval kapitaallastenplafond 2024

32

Vrijval (incidentele) ruimte kapitaallastenplafond

600

OZB areaaluitbreiding (FHK)

200

350

Incidenteel (deels) minder sparen uit begrotingsoverschot 2022 t/m 2023

350

Bespaarde Rente

338

579

769

919

Areaaluitbreiding OZB - 2021

677

677

677

677

Actualisatie kapitaallasten 2021-2024

951

547

-301

648

Minder sparen in 2021

1.000

Gemeentefonds / taakmutaties septembercirculaire (RIB 2019-130)

3.296

3.631

3.624

3.723

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-193

-128

-128

-128

Totaal Algemene middelen

-6.613

-6.632

-7.402

-5.365

Gemeentefonds/taakmutaties meicirculaire 2021                   -€11.665.000
(RIB 2020-98)
Gemeentefonds / taakmutaties septembercirculaire      €3.296.000
(RIB 2019-130)
Door het Rijk worden bedragen aan het gemeentefonds toegevoegd of onttrokken. Het gaat hierbij om vrij besteedbare middelen die een relatie (kunnen) hebben met de uitgavenontwikkeling die wij in de begroting hebben opgenomen op andere beleidsterreinen en/of nieuwe taken die wij moeten uitvoeren. Daar waar van toepassing zijn hiervoor separaat begrotingsvoorstellen uitgewerkt.

Verhoging deelnemersbijdrage ICTNML            -€254.000
Structurele verhoging van de deelnemersbijdrage ICTNML. Dit is een gevolg van de loon- en prijsindexering uit de kadernota 2021 en autonome ontwikkelingen zoals Microsoft licenties, e-mail standaarden, applicatiebeheer, veilig mailen en wifi gemeenten. De post Onvoorzien is opgehoogd om weerstandsvermogen op te bouwen.

Verschuiving personele inzet               -€242.000
De taakverschuiving van personele inzet van rendabele naar onrendabele activiteiten voor afval en riolen heeft een nadelig resultaat van in totaal € 91.000 aan salariskosten. Daarnaast kan voor € 151.000 minder aan overheadkosten extracomptabel toegerekend worden voor deze producten.

Extra reserveringen herijking subsidies            -€174.000
Extra reserveringen voor de jaren 2021 t/m 2023 in relatie tot herijking subsidies, om subsidiemiddelen aan te vullen tot het oorspronkelijk niveau van deze coalitieperiode.

Voldoen aan kwaliteitseisen en doorontwikkeling GEO registraties                              -€126.000
Op basis van de recente ENSIA audits en nieuwe wettelijke kwaliteitseisen blijkt dat er bij de basisregistraties BAG, BGT en BOR achterstanden zijn en dat de kwaliteit te verbeteren is. Diverse zaken, op basis van deze basisregistraties, dienen in 2020 en 2021 projectmatig te worden opgepakt.
Een interne projectleider zal deze projecten coördineren. Om de projecten concreet uit te voeren zijn tijdelijk 2 GEO medewerkers nodig in 2021.

Datagedreven werken IM                  -€120.000
Stimuleren van datagedreven werken en de bijbehorende datakwaliteit is een reeds in de kadernota geschetste doorontwikkeling. De behoefte aan inzicht, stuurinformatie, fact based beleid en evaluatie is groot. Het vertalen van deze data naar informatie geeft mogelijkheden om besluiten beter te onderbouwen en gaat over inzicht in de uitvoering en het effect van een besluit. Dit is relevant op alle niveaus: bestuur, directie, teamleiders en medewerkers van gemeente Venlo.
De middelen worden ingezet o.a. om onderzoeken en analyses uit te voeren en de technische BI platform basis en analysemodellen te onderhouden. Programma’s en teams worden daarnaast gefaciliteerd met dashboards en ondersteund bij het verbeteren  van datakwaliteit en processen. Kosten zijn voor diensten, licenties en flexibele capaciteit € 120.000 incidenteel in 2021, en vanaf 2022 een structureel onderhoudsbedrag van € 50.000.

Financiële rechtmatigheid College            -€103.000
Als uitwerking van het rapport van de commissie Depla “Vernieuwing van begroting en verantwoording van gemeenten” heeft het ministerie van BZK in de meicirculaire 2018 aangegeven dat het college van Venlo vanaf 2022 een rechtmatigheidsverantwoording moet afgeven over verslagjaar 2021.
Voorgesteld wordt de formatie inzake de VIC-functie structureel uit te breiden met 1 fte Beleidsadviseur A schaal 12 voor de centrale kaderstelling, coördinatie en uitvoering van de verbijzonderde interne controle en bijbehorende rapportage richting directie en college. Dit als  grondslag en input voor de rechtmatigheidsverklaring 2021 van het college van B&W richting Raad. De hiermee gepaard gaande begrote lasten voor deze schaal 12 functie bedragen  € 102.600.

Vrijval (incidentele) ruimte kapitaallastenplafond       € 600.000
De incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond wordt (grotendeels) ingezet voor de basis op orde brengen van de openbare ruimte hetgeen een speerpunt is en door de gemeenteraad wordt ervaren als een knelpunt. In 2024 is een bedrag van € 0,6 miljoen incidenteel vrijgevallen.

OZB areaaluitbreiding (FHK)               € 200.000
Binnen de gemeente Venlo vinden ontwikkelingen plaats die leiden tot uitbreiding van het areaal. Enerzijds leiden die tot hogere OZB-opbrengsten, anderzijds tot een negatieve bijstelling binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds (negatieve belastingcapaciteit). Per saldo achten wij het realistisch om een bedrag op te nemen van € 200.000 in 2023 en € 350.000 structureel vanaf 2024. Het gaat hierbij om geschatte inkomsten als gevolg van uitbreidingen van de gebouwde omgeving zoals Frederik Hendrik Kazerne, Q4, Maaswaard, bedrijventerreinen.

Incidenteel (deels) minder sparen uit begrotingsoverschot 2022   € 350.000
Bij de start van de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 759.000 (2022)  als begrotingsoverschot dat toegevoegd wordt aan het (weerstands)vermogen overeenkomstig het vastgestelde kader.
Om de begroting 2022 incidenteel te dekken is het noodzakelijk dat er in 2022 € 350.000 minder wordt "gespaard" ten gunste van het eigen vermogen. Gezien de ontwikkeling van het (weerstands)vermogen achten wij het acceptabel om in 2022 incidenteel (deels) minder te sparen.

Bespaarde Rente                     €339.000
Vastgesteld financieel beleid is dat de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het percentage dat hierbij is gehanteerd is vorig jaar verlaagd van 3% naar 2,5%. Nu wordt voorgesteld dit rentepercentage nogmaals te verlagen naar 2%. Hierbij wordt meer aansluiting gezocht bij het huidige reële percentage waartegen de gemeente op dit moment nieuwe financieringen kan aantrekken. Voorgesteld wordt in verband met het renterisico het percentage niet verder te verlagen dan 2%.

Areaaluitbreiding OZB - 2021               €678.000
Op basis van de berekening van de WOZ-areaaluitbreiding kan voor 2021 en verder een extra OZB-opbrengst van in totaal € 677.491 worden ingeboekt.

Actualisatie kapitaallasten 2021-2024            €951.000
Betreft actualisatie van de kapitaallasten n.a.v. uitvraag kasstromen Vorap 2020 en actualisatie financieringslasten begroting 2021-2024 op basis van ingediende voorstellen.

Minder sparen in 2021                  € 1.000.000
Bij de start van de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 2.029.000 als begrotingsoverschot dat ingezet wordt ter versterking van het (weerstands)vermogen. De gehanteerde koers is dat een gezonde balans gehanteerd wordt tussen enerzijds de maatschappelijke opgave en ambities, en anderzijds een stabiele groei van de financiële positie. Op basis van de stabiele groei van het (weerstands)vermogen achten wij het acceptabel om € 1.000.000 vrij te laten vallen in 2021. Dit ter dekking van de éénmalige bijdrage t.b.v. het (innovatie)fonds herijking sociaal beleid Venlo wat leidt tot een structurele daling van de uitgaven.

Begrotingsvoorstellen < € 100.000

Noodzakelijke monitoring ivm Facilitaire kosten

-€ 65.000

Verhoging licentiekosten Microsoft

-€ 64.000

Hondenbelasting

-€ 50.000

Bijstellen dividend Enexis

-€ 48.760

Bijstelling dividend BNG

€ 35.000

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57