Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Als algemeen uitgangspunt voor de lokale heffingen en leges geldt een kostendekkendheidspercentage van 100%. Bij producten waarvan de leges landelijk gemaximeerd zijn, kan het kostendekkendheidspercentage lager uitvallen.

In de kostendekkende tarieven wordt een opslag voor overhead meegenomen. In de Financiële verordening 2018 heeft uw raad de volgende methode voor de berekening van deze overheadopslag opgenomen:

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa (de zogenaamde indirecte kosten) betrokken.

Voor de toerekening van de overheadkosten wordt uitgegaan van een vaste opslag per uur, waarbij de toe te rekenen overhead aan een product/taakveld is gebaseerd op het aantal fte per product/taakveld.

De hoogte van de opslag wordt jaarlijks bepaald  bij vaststelling van de begroting en is gebaseerd op de totale overhead, gerelateerd aan het totaal aantal productieve uren. Voor 2021 bedraagt de overheadopslag € 45 per uur.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57