Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1.  (algemene) belastingen  en 2. rechten en leges (retributies).

1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel ‘Ongebonden belastingen’ genoemd. De  gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen.
2. Daarnaast heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers.  De wet geeft voor de mogelijke rechten en leges geen limitatieve opsomming. De rechten en leges worden ook wel ‘Gebonden belastingen’ genoemd. De tarieven dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden, de opbrengst dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de desbetreffende dienstverlening maakt.

De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2021 worden geheven zijn:

Bedragen x € 1.000

Belastingvoorstel 2021

Jaar-rekening 2019

Actuele begroting 2020

Begroting 2021*

Begroting 2022*

Begroting 2023*

Begroting 2024*

OZB eigenaren niet-woningen

11.713

11.520

12.347

12.118

12.148

12.170

OZB eigenaren woningen

18.498

18.761

18.771

18.394

18.544

18.656

OZB gebruikers niet-woningen

8.202

8.182

8.496

8.330

8.350

8.365

Totaal OZB

38.413

38.463

39.613

38.841

39.041

39.191

Hondenbelasting

757

717

577

487

487

487

Parkeerbelasting

3.485

3.457

3.219

3.347

3.347

3.347

Reclamebelasting

190

201

201

201

201

201

Toeristenbelasting

1.873

1.792

1.937

2.090

2.090

2.090

Totaal overige ongebonden belastingen

6.304

6.166

5.934

6.126

6.126

6.126

Totaal ongebonden belastingen

44.717

44.629

45.547

44.967

45.167

45.317

Afvalstoffenheffing

8.243

9.741

10.612

10.205

10.277

10.276

Rioolheffing

8.163

8.037

8.027

8.983

8.979

8.921

Totaal Afval en riool

16.405

17.778

18.639

19.188

19.256

19.197

Bedrijven InvesteringsZones

380

399

399

399

399

399

Haven- en opslaggelden

297

330

339

349

349

349

Leges

6.130

5.429

5.553

5.311

5.204

5.204

Lijkbezorgingsrechten

370

380

389

389

389

389

Marktgelden

222

249

255

255

255

255

Totaal overig gebonden belastingen

7.399

6.787

6.935

6.703

6.596

6.596

Totaal gebonden belastingen

23.804

24.565

25.573

25.891

25.852

25.793

* Begrote opbrengsten 2021-2024 zijn inclusief prijsindex 2021 van 2,4%, Kadernota 2021

 De afbeelding toont twee cirkeldiagrammen waarin de geprognosticeerde lokale heffingen zijn opgenomen ter hoogte van € 71,1 miljoen. Het grootste diagram bestaat uit de componenten onroerend zaakbelasting, parkeerbelasting, leges, rioolheffing , afvalstoffenheffing  en een onderdeel overig. Het onderdeel overig  wordt in het tweede diagram onderverdeeld  naar zeven kleinere belastingvormen (reclame, lijkbezorging, havengelden, marktgelden, bedrijfsinvesteringszone-gelden, hondenbelasting en toeristenbelasting). 82% van de heffingen bestaat uit onroerend zaak belasting , rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57