Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op de nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Dit geldt niet voor de beleidsindicatoren op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar. Deze indicatoren  zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke informatie.

In deze paragraaf worden de beleidsindicatoren bedrijfsvoering gepresenteerd en nader toegelicht.

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

2021

2022

2023

2024

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

1. Formatie: aantal fte per 1.000 inwoners

9,60

9,60

9,60

9,60

2. Bezetting: aantal fte per 1.000 inwoners

9,60

9,60

9,60

9,60

3. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom

2%

1%

1%

1%

4. Overhead; % van totale lasten

9%

9%

9%

10%

5. Apparaatskosten per inwoner

880,6

865,26

866,62

863,63

1+2 Formatie en bezetting
De gepresenteerde fte's zijn exclusief formatie en bezetting van B&W, Raad en Raadsgriffie. De begrote formatie geeft een doorkijk naar de ontwikkeling van formatie in fte conform de huidige meerjarenbegroting. Voor de personele bezetting is uitgegaan van een bezetting die gelijk zal zijn aan de formatieomvang. Als gevolg van vacatures zullen hier echter verschillen ontstaan. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden, en fte formatie van Venlo zelf. Er zal op basis van het teamplanproces 2021 een herijking van benodigde formatie en functies plaatsvinden teneinde de inhoudelijke (wettelijke) opgaven en ambities goed te kunnen kunnen matchen met een passend formatieplan. Dit zal budgettair neutraal verlopen.

3. Externe inhuur
Jaarlijks wordt een relatief klein gedeelte aan inhuur vooraf ook als separate inhuurpost begroot. Binnen de personeelsbegroting kan, afhankelijk van te maken capaciteitskeuzes, een gedeelte van het loonkostenbudget van een team worden besteed aan inhuur in plaats van reguliere bezetting op basis van een aanstelling. Hiervan is met name sprake bij piekbelastingen, vervanging in verband met ziekte of tijdelijke formatieplaatsen; de zogeheten flexibele schil. Capaciteitsvragen worden door de HR-desk centraal getoetst en intern geprioriteerd.
4. Overhead
Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met primair proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de producten en diensten voor onze burgers en bedrijven.

5. Apparaatskosten
De apparaatskosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, de inhuur en de totale kosten voor overhead. Kosten voor diensten die zijn uitbesteed, zoals de belastingsamenwerking BsGW vallen niet onder de apparaatskosten. Gemeenten die veel diensten uitbesteden hebben dan ook naar verwachting relatief lage apparaatskosten ten opzichte van gemeenten met weinig uitbestede taken.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57