Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Financiering

Inleiding
De gemeente Venlo zet sterk in op derde geldstromen. Deze derde geldstromen liggen in het verlengde van lobby en public affaires trajecten  omdat deze trajecten veelal vooraf gaan aan of parallel lopen aan derde geldstroom trajecten.

Provinciale programma's
De gemeente Venlo onderhoudt veel contacten over de opgaven en dossiers waar we aan werken.  Naast bundeling van inhoudelijke kennis en kunde leidt dit in enkele  gevallen ook tot subsidie aanvragen omdat onze opgaven ook bijdragen aan zaken van de provinciale agenda. Daarnaast is de provincie Limburg ook een belangrijke stakeholder bij Interreg aanvragen omdat de provincie hieraan medewerking moet verlenen en ook een deel van de cofinanciering voor haar rekening neemt.  Vanuit onze sociale opgave en fysieke opgave wordt ook in 2021 intensief samen gewerkt en zullen we alle mogelijkheden om subsidie aanvragen in te dienen. Het collegeprogramma   2019-2023 van de provincie Limburg kent de volgende thema's:
1. Verbindende bestuurlijke vernieuwing
2. Internationaal, Europa en grensoverschrijdend
3. Economische structuurversterking
4. Sociale agenda
5. Mobiliteit, infrastructuur en ruimte
6. Energiebeleid
7. Veiligheid en leefbaarheid
8. Arbeidsmarkt en onderwijs
9. Landbouw, natuur en faunabeheer
10. Cultuur, erfgoed en sport

Rijksprogramma's
Venlo heeft veel belang bij een goede communicatie en agendasetting   met het Rijk omdat veel van onze opgaven ook betrekking hebben op de Rijksagenda en het rijk voor enkele Europese geldstromen fungeert als managementautoriteit (bijvoorbeeld bij Europees Sociaal Fonds ESF) die subsidieregelingen uitschrijft.  Door actief in te zetten op het onderhouden van relaties en het scannen van kansen op subsidieaanvragen ontstaan er mogelijkheden om naast beleid te beïnvloeden ook aanvullende middelen te genereren uit de rijksbegroting.
Naast het fungeren als managementautoriteit voor enkele Europese regelingen  dient het Rijk bij enkele Europese regelingen  ook akkoord te geven voor het indienen van lokale aanvragen. Ook hiervoor is het belangrijk dat we investeren in goede samenwerking en agendasetting.

Europese programma's
Om van Europese subsidie regelingen gebruik te kunnen maken is het ook belangrijk om invloed uit te oefenen op toekomstige regelingen en programma's. Voor deze programma's  waaronder Interreg, ESF, OP  ZUID leveren wij input via met name de provincie Limburg en de VNG /G40. Voor het Europese CEF programma positioneren we Venlo als internationaal knooppunt.

Het kunnen inspelen op subsidiekansen hangt in grote mate af van de calls die worden opengesteld voor de verschillende subsidies in 2021  en in hoeverre deze passen op onze gemeentelijke ambities (inclusief cofinanciering).  We kunnen wel aangeven dat we majeure ontwikkelingen zoals
- Duurzaamheid/energie
- Top sectoren (logistiek en agro food)
- Sociaal domein opgave
- (Grensoverschrijdende) arbeidsmarkt
- Campus ontwikkeling/studentenstad
- Enkele gebiedsontwikkelingen
ook in 2020 de nodige aandacht zullen krijgen als kansrijke input voor subsidieopgaven.

2021 is het eerste jaar van het nieuwe meerjarige financiële kader van de Europese begroting 2021-2027. Het is van belang om hierop goed voor te sorteren door onze beleidsagenda te koppelen aan de Europese agenda.

Speerpunten voor 2021
In de meerjarenbegroting is een taakstelling opgenomen voor het binnenhalen van subsidies ter substitutie van bestaande middelen. Vanuit het begrotingsprogramma Grenzeloos Venlo zal hierop de coördinatie plaats vinden. Om hier nog meer succes mee te realiseren, is het van belang dat we de structurele aandacht voor dit thema nog breder (en in eerder stadium) in het proces van beleidsontwikkeling en uitvoeringsplannen/projecten een plek geven.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57