Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken met integrale financiering. Dit houdt in dat niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken, zoals zou plaatsvinden indien projectfinanciering zou worden gehanteerd, maar dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd. De rentelasten hiervan worden via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma’s. Deze methode is minder arbeidsintensief dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

Middels onderstaand renteschema wordt o.a. inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. In de begroting 2021 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:

Bedragen x € 1.000

Renteschema

2021

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

9.473

b.

De externe rentebaten

-/-

1.289

Saldo rentelasten en rentebaten

8.184

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden

doorberekend

-/-

527

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende

taakveld moet worden toegerekend

-/-

404

c3.

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een

specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering),

die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+

404

Niet via de omslagrente toe te rekenen rente

-/-

527

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

7.657

d1.

Rente over eigen vermogen

1.981

d2.

Rente over voorzieningen

452

De aan taakvelden toe te rekenen rente

10.090

e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht

Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-/-

10.636

Gemiddeld rentepercentage langlopende en kortlopende financieringen

3,62%

Berekende omslagrente

2,84%

Gehanteerde administratieve rekenrente

3,00%

De aan de taakvelden toe te rekenen rente moet worden toegerekend aan de boekwaarde van de investeringen per 01-01-2021 ad € 354,7 miljoen. Dit leidt tot een omslagrente van 2,84%. Doordat er 3,00% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er op het taakveld Treasury een positief financieringsresultaat. Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2021 gemiddeld 3,62%.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57