Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Financiering

Rentevisie
De gemeente Venlo volgt de rentevisies van enkele grote banken en volgt de ontwikkelingen op de kapitaal- en geldmarkt continu. De rente ontwikkeling laat zich namelijk, zoals de afgelopen jaren is aangetoond, erg moeilijk voorspellen. Wel worden de rente ontwikkelingen nauwlettend gevolgd via landelijke media, websites van enkele banken en wekelijkse rentenotitie’s van financiële dienstverleners.

Financieringspositie
In 2021 wordt als gevolg van nieuwe uitbreidings- en vervangingsinvesteringen en reguliere aflossingen op de leningenportefeuille een (her)financieringsbehoefte geraamd van circa € 9.000.000. Deze financieringsbehoefte wordt in eerste instantie met kasgeld gefinancierd en zal indien nodig worden geconsolideerd in langlopende financiering.

Voor 2022 wordt een financieringsbehoefte geraamd van € 24.000.000 oplopend tot cumulatief € 60.000.000 in 2024. In dekking van de rentelasten is voorzien in deze begroting.

Het restantbedrag van de opgenomen langlopende geldleningen zal eind 2021 circa € 253.000.000bedragen. Hiervan is een bedrag van€ 9.858.000 onder dezelfde voorwaarden door verstrekt aan woningcorporaties.

In bijlage VIII is een meerjarig geprognosticeerde balans opgenomen. Deze geeft onder andere inzicht in de financieringsstructuur en waaraan de gemeentelijke financieringsmiddelen zijn besteed.

Navolgende tabel geeft vijf indicatoren aan waarmee onder andere de schuldpositie gemonitord wordt. In deze paragraaf worden onderstaande indicatoren individueel toegelicht. In de paragraaf Weerstandsvermogen vindt de interpretatie van de schuldindicatoren in samenhang en in de bredere context van de financiële positie plaats.

Schuldindicatoren

NL(1)
2019

Ref
gem(2)
2019

Rek
2019

Begr
2020

Begr
2021

Begr
2022

Begr
2023

Begr
2024

Solvabiliteitsratio

32%

26%

21%

23%

23%

23%

24%

24%

Schuldquote (netto schuld / exploitatie)

67%

82%

55%

55%

64%

65%

62%

73%

Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

60%

73%

47%

48%

56%

57%

55%

66%

Netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen per inwoner

NB

NB

€ 1.974

€ 2.183

€ 2.348

€ 2.406

€ 2.425

€ 2.631

Rentedruk (netto rentelasten / exploitatie)

NB

NB

2,38%

1,89%

1,90%

1,92%

1,83%

2,04%

1: Betreft de gerealiseerde gemiddelden van alle gemeenten in Nederland (bron: Findo.nl)

2: Betreft de geraliseerde gemiddelden van alle gemeenten met een inwonertal tussen de 100.000 en 150.000 (bron: Findo.nl)

- Solvabiliteitsratio 23%

Dit kengetal is toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

- Schuldquote 64% en Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 56%

Deze kengetallen zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

- Netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen per inwoner € 1.974

Deze indicator betreft de netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen afgezet tegen het aantal inwoners. De verwachting is dat deze gaat stijgen tot € 2.631 in 2024.

- Rentedruk 2,38%
De rentedruk geeft de netto rentelasten weer ten opzichte van de inkomsten vóór bestemming van reserves. Deze indicator geeft weer welk deel van de exploitatie gebonden is door het betalen van rente. Volgens de financiële barometer, een financiële stresstest die in ontwikkeling is bij een landelijke overleg groep van financiële beleidsmakers van 100.000+ gemeenten, is een rentedruk tussen de 1% en 3% normaal voor een gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57