Begroting 2021 - 2024
portal

Algemeen

Uiteenzetting van de financiële positie

De onrendabele investeringen worden afgewogen binnen het kapitaallastenplafond. Hierbij wordt een expliciet onderscheid aangebracht tussen de afwegingen binnen de reguliere exploitatie (baten en lasten) en afwegingen binnen de investeringssfeer. Nieuwe onrendabele investeringen (zowel vervanging als uitbreiding) moeten passen binnen de ruimte die daarvoor meerjarig ter beschikking is gesteld door de Raad.

Dit onderdeel laat de ontwikkeling zien van het resultaat op kapitaallasten in de brede zin van het woord. Het grootste deel van de incidentele ruimte die in 2021 t/m 2024 ontstaat wordt in deze begroting gereserveerd ten gunste van een in te stellen voorziening 'Basis op orde openbare ruimte' (€ 3.160.000). De resterende incidentele ruimte van € 632.000 in 2024 is vrijgevallen.

Bijlage II bevat een overzicht van alle investeringen 2021 t/m 2024 inclusief de bijhorende kapitaallasten.

De bijstelling van de kapitaallasten voor de begroting 2021-2024 laat het volgende beeld zien:

bedragen x €1.000

2021

2022

2023

2024

1. Kapitaallastenplafond

29.297

29.297

29.297

29.297

2. Kapitaallasten investeringen 2021

-18

892

953

1.172

3. Kapitaallasten investeringen 2022-2024

0

0

911

1.400

4. Totaal kapitaallasten investeringen 2021-2024* (2+3)

-18

892

1.864

2.572

5. Kapitaallasten bestaand beleid

25.521

24.681

25.287

25.241

6. Reeds eerder incidenteel vrijgevallen ruimte plafond

2.662

2.861

2.161

0

7. Totaal kapitaallasten begroting 2021-2024 (4+5+6)

28.165

28.434

29.313

27.812

8. Subtotaal (1-7)

1.132

863

-16

1.484

9. Dekking kapitaallasten rendabele investeringen 2022-2024

0

0

-111

-218

10. Incidentele vrijval ruimte plafond begroting 2021-2024

1.132

863

94

1.703

* Zie bijlage II

 1. Het totaalbedrag aan kapitaallasten dat maximaal beschikbaar is in de begroting (kapitaallastenplafond).
 2. Bedrag aan kapitaallasten dat benodigd is voor het uitvoeren van de investeringen van 2021.
 3. Bedrag aan kapitaallasten dat benodigd is voor het uitvoeren van de investeringen op het voorportaal 2022 t/m 2024.
 4. Dit is het totaalbedrag aan kapitaallasten dat benodigd is voor het uitvoeren van de investeringen van 2021 t/m 2024.
 5. Bedrag aan kapitaallasten van reeds eerder geaccordeerde investeringen.
 6. Dit betreft de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond die reeds bij voorgaande begrotingen is vrijgevallen.
 7. Totaalbedrag aan kapitaallasten dat nu in de begroting voor 2021-2024 is opgenomen.
 8. Dit is het verschil tussen het kapitaallastenplafond en de totaal benodigde kapitaallasten begroting 2021-2024.
 9. Dit is extra dekking vanuit de rendabele investeringen die beschikbaar is voor het kapitaallastenplafond.
10. Dit betreft de incidentele vrijval ruimte kapitaallastenplafond.
11. Restant vrij beschikbaar binnen het kapitaallastenplafond.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 09:58:50 met de export van 10/08/2020 09:50:09