Begroting 2021 - 2024
portal

Algemeen

Uiteenzetting van de financiële positie

Bedragen x € 1.000

Budgettair kader

2021

2022

2023

2024

Baten

Stand ontwerpbegroting 2020

418.346

438.141

423.955

403.317

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

2.603

1.992

9.096

1.834

Subtotaal

420.949

440.133

433.051

405.151

Nieuwe ontwikkelingen Baten

A

Kadernota

6.783

7.164

6.622

6.621

B

Actualisatie Kadernota

3.056

4.573

3.437

2.338

C

Budgettair neutrale wijzigingen

8.140

-12.742

22.800

-3.539

D

Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen

-1.681

-3.095

-4.403

-4.249

Subtotaal

16.299

-4.100

28.456

1.171

Totaal baten budgettair kader

437.248

436.034

461.507

406.323

Lasten

Stand ontwerpbegroting 2020

418.346

438.141

423.955

405.177

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

2.603

1.992

9.096

1.834

Subtotaal

420.949

440.133

433.051

407.011

Nieuwe ontwikkelingen Lasten

A

Kadernota

4.591

4.577

4.575

4.575

B

Actualisatie Kadernota

34

34

34

34

C

Budgettair neutrale wijzigingen

8.140

-12.742

22.800

-3.539

D

Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen

3.534

4.031

1.048

-1.758

Subtotaal

16.299

-4.100

28.456

-689

Totaal lasten budgettair kader

437.248

436.034

461.507

406.323

Saldo Programmabegroting

0

0

0

0

Toelichting:
A. Kadernota
Hierin staan de posten die al aan uw Raad zijn gepresenteerd in het budgettair beeld uit de Kadernota 2021.  Het betreft de reserveringen voor loon- en prijscompensatie en de middelen die we hiervoor in het gemeentefonds ontvangen.

B. Actualisatie Kadernota
Na de Kadernota 2021 is gestart met de begrotingsvoorbereiding. Daarbij is het budgettair beeld uit de Kadernota geactualiseerd. Deze actualisatie heeft met name betrekking op de gevolgen van de meicirculaire 2020 (zie tevens RIB 2020-098). De meicirculaire is het uitgangspunt voor de uitwerking in de begroting.

Het hier gepresenteerde resultaat betreft voornamelijk de ontwikkelingen van het accres in het gemeentefonds (meicirculaire 2020). De omvang van het gemeentefonds hangt samen met ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' (normeringssystematiek) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De toe- of afname van het gemeentefonds als gevolg van de rijksuitgaven wordt het accres genoemd.

Zoals in eerdere raadsinformatiebrieven en de kadernota is aangegeven worden de door het ministerie aangegeven verwachte uitkeringen uit het gemeentefonds, gecorrigeerd op basis van een (te) optimistisch economisch perspectief en te verwachten loon/prijsontwikkeling. Voor het jaar 2021 gaat het hierbij om een correctie van ca. € 0,5 miljoen oplopend naar ca. € 2,5 miljoen in 2024. Dit behoudende scenario wordt enerzijds toegepast voor mogelijk tegenvallende accressen als gevolg van een lagere economische groei en afwijkende loon- en prijsontwikkelingen in het gemeentefonds. De correctie is vanwege de bevriezing van het accres 2021 ten opzichte van RIB 2020-098 ca. € 0,3 miljoen in 2021 en ca. € 0,7 miljoen vanaf 2022 structureel lager (voordelig voor het begrotingsresultaat).

C. Budgettair neutrale wijzigingen
De grootste mutaties in deze categorie hebben betrekking op de actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten die betrekking hebben op grondexploitaties. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en planningen (zie tevens de nota Grondbedrijf). In 2023 worden de grondexploitaties Centrumplan Blerick en Venlo Centrum Zuid volgens planning afgesloten en wordt een verkoopopbrengst van € 12 miljoen voor de Bargeterminal verwacht. Dit leidt tot een incidentele ophoging van baten en lasten in 2023.

Een andere grote neutrale wijziging betreft het Appafonds. De gemeente is verplicht een voorziening te vormen voor de toekomstige pensioenverplichtingen voortkomend uit de wet Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa).

D. Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen
Na vaststelling van de kadernota heeft op basis van de door u vastgestelde kaders zoals opgenomen in de kadernota 2021, een afweging plaatsgevonden van begrotingsvoorstellen. De begrotingsvoorstellen, exclusief de budgettair neutrale wijzigingen, leiden op totaalniveau tot onderstaande bijstellingen:

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Baten begrotingsvoorstellen 2021-2024

-1.681

-3.095

-4.403

-4.249

Lasten begrotingsvoorstellen 2021-2024

3.534

4.031

1.048

-1.758

Saldo begrotingsvoorstellen 2021-2024

-5.215

-7.126

-5.451

-2.490

In het hoofdstuk Programma's en Algemene middelen worden de verschillende begrotingsvoorstellen per programma toegelicht.  

Bedragen x € 1.000

Begrotingsvoorstellen 2021-2024

2021

2022

2023

2024

1. Gezond en actief Venlo

6.902

1.929

3.110

4.689

2. Leefbaar Venlo

-2.697

-2.382

-1.088

-1.844

3. Grenzeloos Venlo

-250

250

250

250

4. Welvarend Venlo

-267

-100

-100

0

5. Centrumstad Venlo

-1.790

-790

-220

-220

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

-500

600

0

0

Algemene middelen

-6.613

-6.632

-7.402

-5.365

Totaal begrotingsvoorstellen 2021-2024

-5.215

-7.126

-5.451

-2.490

In onderstaande tabel een totaaloverzicht per programma van alle investeringskredieten van 2021 t/m 2024.

Bedragen x € 1.000

Naam

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

1. Gezond en actief Venlo

10.978

3.103

5.090

15.750

2. Leefbaar Venlo

4.429

3.188

1.808

2.225

3. Grenzeloos Venlo

4. Welvarend Venlo

1.085

5. Centrumstad Venlo

650

200

200

200

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Algemene middelen

141

Totaal investeringen

17.283

6.491

7.098

18.175

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 09:58:50 met de export van 10/08/2020 09:50:09