Begroting 2021 - 2024
portal

4. Welvarend Venlo

Wat willen we bereiken?

Doelstelling programma
De  ambitie van dit programma is van Venlo een stad te maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht.

Subdoelstellingen programmalijnen
Het programma Welvarend Venlo bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen.

1. Programmalijn Kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt
Deze programmalijn richt zich op het  versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten. De Brightlands Campus Greenport Venlo speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast richt deze programmalijn zich op een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is.

2. Programmalijn Economie
Deze programmalijn richt zich op het versterken van de sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. De Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en Crossroads Limburg spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de bestaande samenwerking op het gebied van parkmanagement en BIZ op de diverse werklocaties.

3. Programmalijn mobiliteit
Deze programmalijn richt zich op het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit.

Relatie met de Regiovisie, Regionale Investeringsagenda en Regiodeal

Het programma als geheel, en alle drie de programmalijnen daarbinnen, hebben nadrukkelijk een regionale component en sluiten daarmee aan op de doelstellingen van de Regiovisie Noord-Limburg 2040 en de uitwerking van deze visie in de Regionale Investeringsagenda en Regiodeal.

Vanuit het programma en de programmalijnen  wordt een actieve bijdrage geleverd aan vier van de zes regionale thema’s (en bij behorende regionale Icoonprojecten) in de regionale visie en investeringsagenda, namelijk:

  • Vitaal & Gezond (Arbeidsmarkt van de toekomst)
  • Ondernemen & Innoveren (Campus Greenport Venlo)
  • Toerisme & Leisure (Vitale vrijetijdseconomie in een vitaal landschap)
  • Mobiliteit & Logistiek (Duurzame mobiliteit)

Ook wordt er een actieve bijdrage geleverd aan twee van de vijf thema’s die in de Regiodeal centraal staan, namelijk:

  • Talent aantrekken en behouden
  • Future Farming

Afspraak in het coalitieakkoord
Dit college zet in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt om zo jongeren van een goede opstap naar de maatschappij te kunnen voorzien. Daarnaast wordt ingezet op het creëren van werkgelegenheid die aansluit op de kennis en kunde van de werkzoekenden in Venlo. Dit college wil daarom de focus verbreden en bij acquisitie inzetten op het vestigen van nieuwe bedrijven en het versterken van bestaande bedrijven in alle speerpuntsectoren logistiek, maakindustrie en agro-food.

Samenwerken, heldere en open communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden. De gemeente Venlo en het college moeten voor iedere ondernemer op een laagdrempelige manier benaderbaar zijn. Of men nu onderneemt in een kern of in de binnenstad, we gaan in de basis uit van een gelijke behandeling. Zowel de kleine als de grotere ondernemers zijn namelijk van groot belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57