Begroting 2021 - 2024
portal

4. Welvarend Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Economisch Uitvoeringsprogramma vormt tijdens de huidige collegeperiode de basis van dit programma. Het is een actiegericht programma met twaalf geprioriteerde projecten, thematisch van aard en integraal van opzet. Voor de uitvoering van deze projecten zoeken wij nadrukkelijk de relatie op met externe partners  om door middel van cofinanciering tot resultaten te komen. Sommige acties uit het Economisch Uitvoeringsprogramma zijn ondergebracht in andere programma's, met name het programma Circulaire en duurzame hoofdstad.

Programmalijn Kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt
In 2021 wordt ingezet op de verbetering van de financiële positie van de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, om hiermee indirect de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio te versterken met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten. Voor een drietal onderdelen zijn in deze begroting financiële middelen opgenomen. Het gaat hierbij om een kapitaalstorting, een agiostorting en een geldlening ten gunste van de vennootschap. Daarnaast zal 2021 nadrukkelijk in het teken staan van de uitwerking en uitvoering van het strategisch arbeidsmarktbeleid. Voor het strategisch arbeidsmarktbeleid worden geen additionele middelen gevraagd in de voorliggende begroting, maar gezien het belang van dit thema benoemen we het toch.  

Allereerst is er sprake van een aanvullende financiering in de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, met als doel een versteviging van de liquiditeit van de vennootschap (€ 167.000). De gevolgen van de coronacrisis, alsook het bekostigen van onvoorziene posten en investeringen, worden door middel van een aanvullende kapitaalstorting opgevangen.
Daarnaast wordt voorzien in een agiostorting aan de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, om hiermee exploitatietekorten af te dekken. Dit is budgettair neutraal en wordt gedekt uit de reserve Agiostortingen Campus BV.
Tot slot betreft het een financiering ten behoeve van LED-verlichting aan de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, om zodoende bij te dragen aan een rendabele businesscase. Hiermee wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen, door middel van het verstrekken van een geldlening.
Wildparkeren blijft een aandachtspunt op de bedrijventerreinen. In 2016 is een vrachtwagenparkeerplaats aangelegd en vanwege de groeiende behoefte wordt een uitbreiding gerealiseerd. Toch zien we dat gebruik van de parkeerplaats niet voor alle chauffeurs een vanzelfsprekendheid is. Wildparkeren bij bedrijven en woningen leidt tot overlast, onveilige situaties en schade. Met als gevolg dat extra handhavingsinzet noodzakelijk is.
Programmalijn Economie
Het begrotingsjaar 2021 staat in het teken van de fysieke gebiedsgerichte herstructurering van bestaande werklocaties, om hiermee de kwaliteit in brede zin te behouden danwel te verbeteren.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen herstructurering in het publieke domein en op individuele private terreinen. Een (verhoogde) kwaliteit van werklocaties is essentieel voor het lokale vestigingsklimaat van (industriële) bedrijvigheid. Door middel van de ontwikkeling van zogeheten “brownfields” zal dit worden bewerkstelligd. Om de herstructurering op gang te krijgen, zijn investeringsmiddelen noodzakelijk. Deze zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op publieke herstructurering en gezamenlijke herstructurering. De investeringsmiddelen voor herstructurering op privaat terrein komen voor rekening van de private partijen. Hier ligt meteen een kans voor koppeling en cofinanciering.  

Programmalijn mobiliteit
We blijven in 2021 inzetten op het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid van (de regio) Venlo. Voor een tweetal onderdelen zijn in deze begroting financiële middelen opgenomen. Het gaat om de verbetering van bereikbaarheid van de regio Venlo via innovatieve mobiliteitsconcepten, en via onze industriehaven waarvoor tevens derde geldstromen zijn en kunnen worden aangeboord.

Om de bereikbaarheid van (de regio) Venlo over de weg op een innovatieve en duurzame wijze te verbeteren, brengen wij zeven regionale projecten, onder de verzamelnaam, ‘smart logistics’,  in bij SmartwayZ.NL. Met de smart-logistics projecten zetten we in op slimme toepassingen die klaar zijn voor grootschalige implementaties. Het doel van deze toepassingen is om de doorstroming te verbeteren, door data te delen tussen het logistieke domein en de overheidspartners. Door deze projecten in te brengen in dit landsdelig programma creëren we meer impact en kunnen we rekenen op cofinanciering vanuit het SmartwayZ-programma. Het voorstel is dat Venlo een bijdrage levert van € 100.000 voor 3 jaar. Omdat het om projecten gaat met een regionale impact die passen binnen de Regionale Investeringsagenda, kan onze inbreng een substantieel multipliereffect opleveren. De projecten leveren een bijdrage aan de gezamenlijke ambitie van de regio om door te groeien tot de meest klimaatvriendelijke, toegankelijke en verkeersveilige regio van Nederland.  

 We zullen ook blijven investeren in de bereikbaarheid van onze regio via het water en het spoor. Het gaat daarbij enerzijds om het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsagenda voor het toekomstbeeld van de haven en anderzijds om investeringen in het havengebied. Het toekomstbeeld zoals geschetst in de havenvisie richt zich op een duurzame en toekomstbestendige haven die een logistieke hotspot vormt voor de regio. Daarnaast zijn in deze begroting een aantal investeringen opgenomen die bijdragen aan de bereikbaarheid van het havengebied en daarmee het duurzaam gebruik stimuleren. Voor wat betreft de investeringen gaat het om de volgende projecten:

  • verkeersroutering
  • kabels en leidingen
  • verwijdering van de toe- en afrit Jachthavenweg naar rotonde
  • capaciteitsverruiming kruispunten Eindhovenseweg.

De realisatie van havenvoorzieningen voor de scheepsvaart is daarentegen uitgesteld. Gebleken is dat de benodigde voorzieningen vanwege het grote ruimtebeslag, pas op een later moment gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kan dit krediet vrijvallen. Om uitvoering te geven aan het toekomstbeeld voor de haven is een Venlose bijdrage nodig van € 75.000 voor 2021. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste te brengen van de egalisatiereserve fondsvorming havengelden, en dit bedrag vervolgens (gedeeltelijk) in te brengen als Venlose bijdrage in de regiodeal en regionale investeringsagenda. De industriehaven vormt namelijk een belangrijke economische motor van de regio Venlo. Via een gehonoreerde Europese subsidieaanvraag is al een belangrijk deel van benodigde cofinanciering geregeld.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57