Begroting 2021 - 2024
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat willen we bereiken?

Doelstelling programma

De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst. Maar zeker niet de enige plek om de doelstellingen van het programma te verwezenlijken.

Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken. Daarin is er ook volop aandacht voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken. Kenmerkend zijn het meerjarige karakter én de complexiteit en dynamiek van de opgaven.

Een belangrijk onderdeel binnen het programma 'Centrumstad Venlo' is de ontwikkeling en vitaliteit van het stedelijke centrum - de Venlose binnenstad, Maaswaard en het Kazerne Kwartier - en van de ruimtelijk-functionele structuur van de stad, voor zover deze in dienst staat van de regiofunctie van Venlo als centrumstad. Daarnaast komt in het stedelijk centrum een aantal ambities en doelstellingen van de andere programma’s samen. Denk hierbij aan wonen, erfgoed, openbare ruimte en economie. De uitvoering van het programma leunt daarmee ook op de ambities, (sub)doelen, middelen en/of activiteiten uit de andere programma's.

1. De basis sterk houden

Venlo biedt de stad en regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en bezoeker, met een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven.

2. Verbreden en robuust maken

Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt.

3. Verdiepen en onderscheiden

Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Relatie met de Regiovisie en Regionale Investeringsagenda

Het programma als geheel heeft duidelijk ook een regionale component - Venlo is centrumstad van de regio Noord-Limburg - en sluit daarmee aan op de doelstellingen van de Regiovisie Noord-Limburg 2040.

Vanuit het programma en de programmalijnen  wordt een actieve bijdrage geleverd aan drie van de zes regionale thema’s  in de regionale visie en investeringsagenda, namelijk:

  • Ondernemen & Innoveren:

faciliteren stedelijk ecosysteem voor goede opleidingen en uitdagende banen

  • Toerisme & Leisure:

hoogwaardig stedelijk aanbod van cultuur, leisure, sport, winkels en horeca versterkt de aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers

  • Mobiliteit & Logistiek:

verdichten en combineren van voorzieningen leidt tot minder mobiliteit en meer duurzame alternatieven  

In het coalitieakkoord Venlo ‘Samen Venlo Veranderen 2018–2022' zijn de bestaande ambities voor het programma 'Venlo centrum voor de regio' bevestigd en wordt de rol van Venlo als sterke, regionale centrumstad onderschreven. Daarnaast wordt vanuit deze rol gestreefd naar het beter benutten van de regionale samenwerkingsverbanden onder andere op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid, cultuur en toerisme.  

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57