Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico’s begroting 2021-2024" dat onderdeel vormt van deze begroting.

bedragen x € 1.000

Nr.

Risico

Kans

Financiële
impact

Benodigde
weerstands
capaciteit
Begroting 2021

1

Grondexploitatie - Grondverkoop *

*

24.307

11.716

2

Ondertunneling vierpaardjes

50%

10.000

5.000

3

Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden *

*

15.450

3.013

4

Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken *

*

8.267

2.642

5

Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed

50%

3.500

1.750

6

Grondexploitatie - Plankosten *

*

6.730

1.673

7

Jeugd

50%

2.600

1.300

8

BUIG uitgaven

50%

1.750

875

9

Juridische risico's *

50%

1.740

785

10

Opheffing bevriezing accres gemeentefonds BGR 2021

50%

1.500

750

11

Basis op orde Groenvoorzieningen

75%

943

707

12

Veiligheidsregio

75%

932

699

13

Afval

75%

750

563

14

Provinciale subsidie Vastenavondkamp

25%

2.175

544

15

Budgettaire ontwikkelingen huishoudelijke hulp

50%

1.000

500

16

Gevolgschade brand

10%

5.000

500

17

BTW compensatiefonds

50%

800

400

18

Herverdeling gemeentefonds

50%

800

400

19

Grondexploitatie - Tijdelijk beheer *

75%

500

375

20

Covid: WMO extra ondersteuningsvragen

50%

750

375

21

Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet

75%

475

356

22

Gemeenschapsaccommodaties

50%

700

350

23

Covid: evenementen-, horecaleges en terrassen

75%

416

312

24

Wsw - corona effecten op toegevoegde waarde

75%

400

300

25

Toeristenbelasting

50%

570

285

26

BUIG Budget

50%

500

250

27

Onderhoudsvoorziening vastgoed

50%

500

250

28

Openbare verlichting

75%

300

225

29

BV Campus Vastgoed

25%

876

219

30

Uitbreiding bargeterminal

25%

800

200

31

Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen

50%

350

175

32

BTW sport

50%

350

175

33

Impact niet realiseren planning upgrade CRM

50%

350

175

34

Covid: naheffing parkeerbelastingen

50%

300

150

35

Zwembad de Wisselslag

50%

300

150

36

Meldplicht datalekken

75%

200

150

37

Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

75%

200

150

38

Privacy

75%

200

150

39

Subsidie upgrading Maaspoort

10%

1.500

150

40

Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties

25%

570

143

41

Grondexploitatie - Verwerving *

25%

500

125

42

Huisvesting dak- en thuislozen

50%

250

125

43

Taakstelling WMO

50%

250

125

44

Informatieveiligheid

50%

200

100

45

Oud Wethouders

25%

350

88

46

Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep

25%

250

63

47

Rente

10%

570

57

48

Gladheidbestrijding

10%

400

40

49

Rijbewijzen

10%

319

32

50

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

10%

200

20

* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".

We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.

Te zien is dat er zich géén risico's in de donkerrode zone bevinden, risico's waarbij de kans van optreden (75%) is in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1,0 miljoen).

Wel bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel ( € 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).

 Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de financiële impact zijn de risico's visueel weergegeven in deze matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen hoog, middel en laag. We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1,0 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1,0 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen. Er bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel- tot hoge financiële impact (groter of gelijk aan € 0,5 miljoen). De overige 38 risico's zijn verspreidt over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57