Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandsvermogen gelden de volgende beleidsuitgangspunten:
- De gemeenteraad heeft de risicobereidheid als volgt geformuleerd: "De gemeente Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven".
- De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen.
- De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
• de algemene reserve;
• de post onvoorzien;
• de algemene grondreserve.
- De (overige) bestemmingsreserves worden niet meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen.
- Bij de kadernota heeft u de streefwaarde bijgesteld waarbij is besloten dat de streefwaarde ligt tussen 1,4 en 2,0 (classificatie: ≥ 1,4 < 2,0). Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van provincies geeft bij deze classificatie ‘ruim voldoende’.
- De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
- De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's: 10%, 25%, 50% en 75%.
- Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten is de ratio weerstandsvermogen berekend, zie onderstaande tabel:

Ratio weerstandscapaciteit Gemeente Venlo

bedragen x € 1.000

JRK 2019

BGR 2020*

BGR 2021

BGR 2022

BGR 2023

BGR 2024

Algemene reserve

61.806

69.908

73.034

75.374

78.401

80.617

Algemene grondreserve

10.000

8.598

9.369

9.120

8.637

8.132

Post onvoorzien

134

539

539

539

539

539

Resultaat

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)

71.940

79.045

82.942

85.032

87.577

89.287

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

36.637

39.654

39.654

39.654

39.654

39.654

* Begroting 2020 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2021).

De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen. Voor de jaren 2020 t/m 2024 is de verwachting dat de ratio weerstandsvermogen  zich boven de vastgestelde bandbreedte begeeft.

De ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen is hiermee in lijn met de vorig jaar vastgestelde (meerjarenbegroting). De meerjarige ontwikkeling wordt veroorzaakt door de verwachte stijgende trend in de beschikbare weerstandscapaciteit (in de algemene reserve) de komende jaren. De bescheiden stabiele groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de incidentele toevoegingen aan het (weerstands)vermogen en structurele toevoeging van de 'bespaarde rente' zoals besloten door uw raad.

Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is met 8%/ € 3 miljoen toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2019. Deze toename wordt per saldo veroorzaakt door een mix van nieuwe-, gewijzigde- en vervallen risico's.
Nieuwe risico's, waaronder de risico's "herijking sociaal beleid en gemeentebreed vastgoed", "jeugd", "opheffing bevriezing accres gemeentefonds", "basis op orde groenvoorzieningen", "veiligheidsregio", "budgettaire ontwikkelingen huishoudelijke hulp" en "gevolgschade brand".
Daarnaast zijn enkele risico's toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2019, met name enkele grondexploitatierisico's ("grondverkoop" en "bijdragen van andere overheden").  Hierbij is het risico op "grondverkoop" hoofdzakelijk toegenomen omdat het vervallen risico kazernekwartier uitvoeringsrisico's nu tot de grondexploitatie risico's behoort.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57