Begroting 2021 - 2024
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

De hiervoor beschreven ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2021. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, leveren we in 2021 de volgende inspanningen.

In de door de raad vastgestelde Kadernota staan de inhoudelijke doelstellingen van het programma Grenzeloos voor de komende jaren beschreven. Deze doelstellingen vormen de basis voor de activiteiten die komende jaren binnen dit programma worden uitgevoerd.
Samenvattend gaat het hierbij om het onderhouden en uitbreiden van onze netwerken om de doelstellingen van onze ambities als stad, zoals vastgelegd in de raadsprogramma's, dichterbij te brengen. Naast de externe netwerken richt het programma Grenzeloos zich op bewustwording en het onderstrepen van het belang van de "Duitslandagenda" en "Public Affairs" en "regionale samenwerking" in de brede zin van het woord, binnen onze eigen organisatie.
Het programma Grenzeloos betekent ook dat er letterlijk 'over de grenzen heen' moet worden gekeken; waar liggen de kansen om Venlo nadrukkelijker op de kaart te zetten en te positioneren ? We zijn voornemens om binnen het programma Grenzeloos, de komende jaren in te gaan zetten op het verder profileren van Venlo als 100.000+ gemeente, en daarbij nadrukkelijk(er) over onze eigen grenzen heen te gaan acteren. Eén van de doelstellingen daarbij is het zijn van een volwaardige partner voor en met gemeenten van hetzelfde kaliber.

Vanwege het programmaoverstijgende karakter van het programma Grenzeloos kent dit programma nagenoeg geen 'eigen' materiële budgetten.

Regionale samenwerking
In het begrotingsjaar wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe regionale visie (de gezondste regio) met de realisatie van het uitvoeringsprogramma en de investeringsagenda Regio Venlo. Venlo vervult daarbij de voortrekkersrol. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de regiodeal Noord-Limburg. Daarbij wordt gefocust op de thema's Future farming, gezondheid, talentontwikkeling, bestrijding criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking. Het onderdeel grensoverschrijdende samenwerking wordt uitgewerkt in de programmalijn samenwerking met Duitsland.

Public Affairs en derde geldstromen
Het onderhouden van een netwerk in Den Haag en Brussel is van belang om de kwaliteiten van de gemeente en de (eu)regio onder de aandacht te brengen. Daarbij kunnen ook voor de gemeente en de partners relevante onderwerpen onder de aandacht gebracht worden. Voor alle netwerken geldt overigens dat brengen gaat voor het halen. Bij de gemeente en de partners bestaat voldoende kwaliteit die voor andere overheden relevant is waardoor we een interessante netwerkpartner zijn.
Het begrotingsjaar is ook het overgangsjaar naar het nieuwe meerjaren financieel kader van de Europese Commissie, waarvan de middelen naar verwachting in 2022 worden vrijgegeven. Komend begrotingsjaar wordt gebruikt om bij te dragen aan de voorbereiding van Europese projecten.
Verwacht wordt dat voor verschillende projecten middelen uit de derde geldstromen kunnen worden geacquireerd. Deze programmalijn beperkt zich niet alleen tot de gemeente zelf maar ook tot de regio Noord-Limburg en het ondersteunen bij acquisitie van aanvullende middelen voor de realisatie van de Regiodeal en de investeringsagenda.
Een ander belangrijk thema binnen dit spoor dat zal worden geregisseerd vanuit het programma Grenzeloos Venlo, is de ambitie om vanaf 2022 externe middelen te genereren die voor bestaande en reeds gedekte activiteiten en projecten kunnen worden ingezet. Door deze vorm van substitutie van middelen kan vervolgens een bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene dienst. Dit betekent dat we aan de voorkant van het proces (zoals bij de kadernota) versterkt zullen inzetten op het meegeven van  ontwerpeisen in  het begrotingsproces en dat we nog sterker zullen inzetten op het aanjagen van de kansen die er zijn op dit gebied. Venlo gaat nog nadrukkelijker op zoek naar kansen om met bestaande activiteiten en middelen aan te sluiten bij activiteiten en middelen van andere overheden.

Samenwerking met Duitsland
Het thema 'de samenwerking met Duitsland' uit de regiodeal wordt binnen deze programmalijn verder uitgewerkt. In de regiodeal is een tweetal onderwerpen geformuleerd waaraan prioritair wordt gewerkt: het interbestuurlijk programma (IBP). In het begrotingsjaar wordt de proeftuin regionale economische ontwikkeling (EU) regio Venlo, uitgewerkt in een actieagenda voor verdere projecten. De uitwerking van de proeftuin moet ook nieuwe inzichten opleveren over de samenwerking en de ontwikkeling van een businesscase voor de duurzaamheidsfaculteit.
Daarnaast worden de bestaande netwerken onderhouden en waar mogelijkheden en kansen worden gezien, wordt geïnvesteerd in nieuwe relaties en netwerken.
Twee projecten worden verder uitgevoerd: het INTERREG project studium generale en het Duitsland huis.
De begeleiding van de euregio vraagt daarnaast ook de nodige aandacht.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57