Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
De gemeente Venlo beheert en exploiteert zelf of via anderen de kapitaalgoederen conform onderstaand overzicht.
De onderhoudstoestand van de sportgebouwen staan omschreven in de paragraaf Vastgoed.

Beheerareaal sportvoorzieningen in stuks

Gemeentelijk zwembad inclusief buitenbad (De Wisselslag)

1

Gemeentelijke sporthallen

7

Niet gemeentelijke sporthallen

1

Gemeentelijke sportzaal

1

Gemeentelijke gymzalen

16

Niet gemeentelijke gymzalen

1

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

14

Totalen

41

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Vastgesteld kwaliteitsniveau;
Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt. De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC*NSF) en inrichting (CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd. De raad heeft het onderhoud kwaliteitsniveau van het buitensportvelden conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo vastgesteld op niveau voldoende (raadsbesluit november 2018).
Actuele onderhoudstoestand;
De kwaliteit van de sportvelden en overige inrichtingselementen binnen de gemeente Venlo is conform de normering van NOC*NSF en de aangesloten bonden en het vastgestelde niveau voldoende conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel;
In november 2018 heeft de raad het Meerjaren Onderhoud Plan voor de sportparken binnen de gemeente Venlo goedgekeurd.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar);
Op basis van het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028 is per jaar gemiddeld € 460.000 benodigd.

Planning en actiepunten 2020-2021;
Er is sinds begin 2020 actief een overeenkomst voor het vervangen van armaturen en lichtmasten op de sportvelden.
Voor het uitvoeren van groot onderhoud en klein onderhoud aan alle soorten sportvelden is een bestaande overeenkomst actief.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57